Prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Profesor Akademii Górnośląskiej
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Honorowy Profesor Eurazjatyckiej Akademii Prawa
im. Kunayeva w Ałmacie, Kazachstan
Honorowy Profesor Międzynarodowego Humanistyczno-Technicznego
Uniwersytetu w Szymkencie, Kazachstan
Honorowy Doktor Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa w Łucku, Ukraina
Honorowy Doktor Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina
 

PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ
THE COURSE OF ACADEMIC CAREER
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

 • 1989 - Obrona pracy magisterskiej pt. „Instytucja referendum w świecie współczesnym”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  1989 - Graduation. Law Studies at University of Silesia. Title of dissertation: The Institution of Referendum in the Present World.
  1989 - Защита магистерской диссертации «Институт референдума в мире»
 • 1996 - Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka”. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  1996 - The public „defense” of doctor’s thesis „European Court of Human Rights”.
  1996 - Докторские обучение «Европейский Суд по правам человека»
 • 2002 - 2005 - Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.
  2002 - 2005 - Silesian University Senate Member.
  2002 - 2005 - Член Сената Силезского Университета.
 • 2009 - Kolokwium habilitacyjne. Rozprawa habilitacyjna „Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa”.
  2009 - Habilitation Colloquy. Habilitation dissertation: The Effect of European Convention of Human Rights on the United Kingdom Legal System”.
  2009 - Докторская защита (абилитация): Воздействие Европейской Конвенции по Права Человека на правовой порядок Соединенного Королевства Великобритании
 • 2009 - Profesor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  2009 - Professor of Katowice Business University.
  2009 - Профессор Верхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого в Катовицах
 • 2011 - 2012 - Profesor Uniwersytetu Śląskiego.
  2011 - 2012 - Professor of University of Silesia.
  2011 - 2012 - Профессор Силезского Университета.
 • 2013 - 2014 - Prorektor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  2013 - 2014 - Vicerector of Katowice Business University.
  2013 - 2014 - Проректор Верхнесилезского экономического университета им. В. Корфантого в Катовицах
 • 2014 - Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  2014 - Professor of University of Zielona Gora.
  2014 - Профессор Зеленогурского университета.
 • 2015 - Kierownik Katedry Prawa i Administracji. Wydział Zarządzania. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  2015 - Head of Department of Law and Administration. Faculty of Management. Katowice School of Economics.
  2015 - Заведующий Кафедры Права и Администрации. Верхнесилезский экономический университет им. В. Корфантого в Катовицах.
 • 2018 - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski.
  2018 - Head of Department of Constitutional Law, Faculty of Law and Administration, University of Zielona Gora.
  2018 - Заведующий Кафедрой Конституционного Права, Зеленогурский Университет
 • 2018 - Członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  2018 - Member of Senate of Zielona Gora University.
  2018 - Член Сената Зеленогурского университетa.
 • 2018 - Honorowy Profesor Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmaty.
  2018 - Honorary Professor  of Eurasian Academy of Law named after Kunayev in Almata.
  2018 - Почетный профессор Евразийской юридической академии имени Кунаева в Алматы.
 • 2018 - Kurator Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski.
  2018 - Trustee of Department of International and European Law, Faculty of Law and Administration, University of Zielona Gora.
  2018 - Куратор кафедры международного и европейского права, Факультет права и администрации, Зеленогурский Университет.
 • 2019 - Honorowy Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno - Technicznego w Szymkencie.
  2019 - Honorary Professor of International Humanitarian and Technical University in Shimkent, Kazakhstan. 
 • 2019 - Honorowy Doktor (Doktor Honoris Causa) Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa w Łucku, Ukraina.
  2019 - Honorary Doctor (Doctor Honoris Causa) of Academy of Recreational Technologies and Law in Luck, Ukraine.
  2019 - Почетный Доктор Академии Технологий Рекрационных и Права в Луцке Украина.
 • 2019 - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych - Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne, Uniwersytet Zielonogórski.  
  2019 - Director of Institutute of Legal Studies - Head of the Legal Sciences Branch Council, University of Zielona Gora.
  2019 - директор Института юридических наук – председатель Дисциплинарного совета по юридическим наукам Зелёногурского университета.
 • 2019 - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  2019 - Head of Deapartment of Constitutional, European and Public International Law, Institute of Legal Studies, University of Zielona Gora.
  2019 - заведующий кафедрой конституционного, европейского и международного публичного права Института юридических наук Зелёногурского университета.
 • 2020 - 2024 - Przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  2020 - 2024 - Head of Electoral Council of University of Zielona Gora.
  2020 - 2024 -  председатель Коллегии выборщиков Зелёногурского университета.
 • 2020 - Członek Rady Wydawniczej Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  2020 - Member of Editorial Council of Printing House, University of Zielona Gora.
  2020 - член Издательского совета Книгопечатного издательства Зелёногурского университета.
 • 2021 - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina.
  2021 - Doctor Honoris Causa of King Daniel University in Ivanofrankivsk, Ukraine.
  2021 - почетный доктор Университета Короля Даниила в Ивано-Франковске, Украина.
 • 2022 - Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  2022 - Expert of Science Evaluation Commission, Ministry of Education and Science.
  2022 - эксперт Комиссии по оценке науки Министерства образования и науки.
 • 2022 - Członek Zespołu do spraw Rozwoju Systemu Oświaty oraz Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • 2022 - Członek Zespołu ds opracowania regulaminów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Zielonogórskim.
  2022 - Member of the Team for the development of rules of procedure for awarding doctoral and post-doctoral degrees at the University of Zielona Góra.
  2022 - Член Группы по составлению правил процедуры присуждения докторской степени и степени хабилитированного доктора (лат. doctor habilitatus) в Зелёногурском университете.
 • 2024 - Członek Zespołu Doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra Nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.
 • 2024 - Doktor Honoris Causa Uniwersytetu im. Kunayeva w Ałmaty, Kazachstan.
  2024 - Doctor Honoris Causa, Kunayev University, Almaty, Kazakhstan.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
LEADING SCIENTIFIC INTERESTS
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

 • Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje.
  Human rights and freedoms and their guarantees.
  Права и свободы человека и их гарантии.
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej oddziaływanie na krajowe porządki prawne.
  European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Effect on the Domestic Legal Systems.
  Европейская конвенция по правам человека и ее влияние на внутренние правовые порядки.
 • Konstytucyjne systemy państw członkowskich Unii Europejskiej.
  Constitutional systems of member-states of European Union.
  Правовые системы стран – членов Европейского Союза
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej.
  Institutional law of European Union.
  Институциональное право Европейского Союза.
 • Konstytucyjna regulacja finansów publicznych.
  Constitutional Regulation of Public Finances.
  Конституциональное регулирование публичных финансов.
 • System konstytucyjny Republiki Kazachstanu.
  Constitutional System of Republic of Kazakhstan.
  Конституционная система Республики Казахстан.

 

STYPENDYSTA
HOLDER OF SCHOLARSHIP
СТИПЕНДИАТ

 • 1992 – Haska Akademia Prawa Międzynarodowego, Haga, Holandia.
  1992 – Hague Academy of International Law, The Hague, The Netherlands.
  1992 – Гаагская академия международного права, Гаага, Нидерланды
 • 1992 – Poznańskie Centrum Praw Czlowieka, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Poznań, Polska.
  1992 – Poznan Human Rights Centre, Institut of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland.
  1992 – Познаньский центр по правам человека, институт юридических наук, Польская Академия Наук, Познань, Польша.
 • 1998 – British Council, Leicester University, Leicester, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irandii Północnej.
  1998 – British Council. Leicester University, Leicester, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  1998 – Британский Совет - Университет Лестера, Соединенное Королевство Великобритании  и Северной Ирландии.
 • 1998 – Salzburg Seminar in American Studies, Salzburg, Austria.
  1998 – Salzburg Seminar in American Studies, Salzburg, Austria.
  1998 – Зальцбургский семинар в американских исследованиях, Австрия

 

STAŻE NAUKOWE
SCIENTIFIC TRAINIGS
НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

 • 2013 - Pawłodarski Uniwerystet Państwowy im. S.Torajgyrowa, Pawłodar, Republika Kzachstanu. Wykłady: Systemy konstytucyjne wybranych państw – członków Unii Europejskiej, zasady naczelne konstytucji, prawa człowieka i ich gwarancje w prawie europejskim.
  2013 - S.Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazakhstan. Lectures: Constitution al systems of the selected Member-States of European Union, Guiding Principles of Constitutional Law, Human Rights and Their Guarantees in the European Law.
  2013 - Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Павлодар, Республика Казахстан. Доклады: конституционные системы избранных государств - членов Европейского Союза, главные принципы конституции и их гарантии в Европейском Праве
 • 2014 - Żetysuski Uniwersytet państwowy im. Żansugurowa, Tałdy Korgan. Republika Kazachstanu. Wykłady: Porównawcze prawo konstytucyjne, prawo instytucji Rady Europy i Unii Europejskiej.
  2014 - Żansugurov Żetysu State University, Tałdy Korgan, Kazachstan. Lectures: Comparative Constitutional Law, Institutional Law of Council of Europe and European Union.
  2014 - Жетысуский государственный университет им. Ильяса Жансугурова в г. Талдыкорган, Республика Казахстан. Доклады: Сравнительное конституционное право, институциональное право Совета Европы и Европейского Союза.
 • 2016 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Wykłady: Aksjologia systemu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjne aspekty samorządu terytorialnego.
  2016 - Jan Kochanowski University of Kielce, Faculty of Law, Administration and Management. Lectures: Axiology od the constitutional system of Republic of Poland, constitutional aspects of the teritorial self - government.
  2016 - Университет им. Яна Кохановского в г. Кельце, Факультет Права, Администрации и Управления. Лекции: Аксиология конституционного строя Республики Польша, конституционные аспекты местного самоуправления. 
 • 2016 - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, Wydział Prawa. Wykłady: Ustrój konstytucyjny Republiki Kazachstanu, konstytucyjny status gospodarstwa rolnego w Polsce.
  2016 - Humanistic-Social HSSP Univeristy in Warsaw, Faculty of Law. Lectures: Constitutional system of Republic of Kazakhstan, legal status of family farm in Poland.
  2016 - Гуманитарно-социальный Университет SWPS в Варшаве, Факультет Права. Лекции: Конституционный строй Республики Казахстан, конституционный статус семейных сельскохозяйственных участков в Польше.

  

VISITING PROFESSOR 
ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР

 • 2013 - Visiting professor, Slovenska Akademie Vied, Ustav Statu a Prava, Modra-Harmonia, Bratysława. Wykłady: Interpretacja prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego.
  2013 - Visiting professor, Slovakian Academy of Science, Institute of State and Law, Modra-Harmonia, Bratislava. Lectures: Interpretation of Law in the Case-law of Polish Constitutional Court, Interpretative Judgements of Constitutional Court, The Judicial Activism of Constitutional Court.
  2013 - приглашенный профессор. Словацкая Академия Наук, Институт Государства и Права, Модра – Хармионя, Братислава. Доклады: Толкование права в решениях польского Конституционного суда, активизм решений Конституционного Суда.
 • 2018 - Visiting professor, Eurazyjska Akademia Prawa im. Kunayeva, Ałmata, Kazachstan. Wykłady: Oddziaływanie prawa europejskiego na konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej, Teoretyczne i doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w Europie.
  2018 - Visiting professor, Eurasian Academy of Law nemed after Kunayev, Almaty, Kazakhstan. Lectures: The Effect of the Europaen Law on the Costitutional System od Republic of Poland; Theoretical and Doctrinal Bases of the Territorial Self-government in Europe.
  2018 - Приглашенный профессор, Евразийская Академия Права им. Кунаева, Алматы, Казахстан. Доклады: Влияние европейского права на конституционный порядок Республики Польша, теоретические и доктринальные основы территориального самоуправления в Европе.
 • 2019 - Visiting professor, Rada Naukowa Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa, Łuck, Ukraina. Wykłady: Pojęcie zasady naczelnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Polski model samorządu terytrorialnego.
  2019 - Visiting professor, Scientific Council of Academy of Recreational Technologies and Law, Luck, Ukraine. Lectures: The Notion of the General Principle of the Constritution of Republic of Poland, Polish Model of the Kocal Self-Government.
  2019 - приглашенный профессор,  Научная Рада Академии Технологий Рекрационных и Права, Луцк,Украина.  Лекция: правила главной Конституции в Республике Польши.
 • 2019 - Visiting professor, Instytut Prawa Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Środowiskowej, Równe, Ukraina. Wykład: Aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2019 - Visiting professor, Institute of Law, National Uniwersity of Water and Environmental Engeenering, Rivne, Ukraine. Lecture: The Axiology of the Constitution of Republic of Poland.
  2019 - приглашенный професор, Институт Права Национального Университета Водного Хозяйства и окружающей Среды, Ровно, Украина. Лекция: Аксиология Конституции Республики Польши.
 • 2021 - Visiting professor, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Króla Daniela w Iwanofrankiwsku, Ukraina. Wykłady: Pojecie demokratycznego państwa prawnego a liberalna demokracja,Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce. Uwagi dla Ukrainy.
  2021 - Visiting professor, Institute of Law Sudies, King Daniel University, Ivanofrankivsk, Ukraine. Lectures: The Notion of Democratic Legal State vs Liberal Democracy, The Evolution of the Local Self-Government in Poland. Remarks for Ukraine.

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH
MEMBERSHIP IN THE SCIENTIFIC SOCIETIES
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ

 • 2009 – Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
  2009 – Member of Polish Society of Constitutional Law.
  2009 – Член Польского Общества Конституционного Права.
 • 2013 – Członek korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu.
  2013 – Correspondent member of Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Letters, Paris.
  2013 – Член –корреспондент Европейской академии наук, искусств и литературы в Париже.
 • 2015 - Członek Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Prawników (Berlin).
  2015 - Member of  Deutsch - Polnische Juristen - Vereinigung e.V. (Berlin).
  2015 - Член немецко-польской aссоциации юристов (Берлин).
 • 2016 - Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.
  2016 - The Sources and Functions of Law  Research Association.
  2016 - Ассоциация по Изучению Источников и Функции Права.
 

CZŁONKOSTWO W RADACH WYDAWNICZYCH
MEMBERSHIP IN THE EDITORIAL COUNCILS
ЧЛЕНСТВО В ИЗДАТЕЛЬСКИХ СОВЕТАХ

 • Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka.
  Humanistic Scientific Fascicles Human Rights .
  Гуманистические Научные Тетради - Права Человека.
  1994-2013 – Redaktor Naczelny.
  1994-2013 – Editor in Chief.
  1994-2013 – Главный Редактор.
  2014 – Przewodniczący Rady Programowej.
  2014 – Head of the Programme Council.
  2014 – Председатель Программного Совета.
 • Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.
  Scientific Fasciles of Faculty of Management. Katowice School of Economics.
  Научные Тетради факультета управления. Верхнесилезский Экономический Университет им. В. Корфантого в г. Катовице.
  2007 – Członek Rady Naukowej (Prawo i Administracja).
  2007 – Member of Scientific Council (Law and Administration).
  2007 – Член Научного Совета (Право и Администрация).
 • Przegląd Prawa Konstytucyjnego.
  Constitutional Law Review.
  Obzor konstitucionnowo prawa.
  2010 – Redaktor tematyczny: Systemy konstytucyjne.
  2010 – Thematic editor: Constitutional Systems.
  2010 – Тематический редактор: конституционные системы.
  2012 – Stały recenzent.
  2012 – Permanent reviewer.
  2012 – Постоянный рецензент.
 • Folia Iuridica Wratislaviensis, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski.
  Folia Iuridica Wratislaviensis, Faculty of Law and Administration, University of Wrocław.
  Folia Iuridica Wratislaviensis, Факультет Права и Администрации, Вроцлавский Университет.
  2012 – Stały recenzent.
  2012 – Permanent reviewer.
  2012 – Постоянный рецензент.
 • Studia Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Studies in Public Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan
  Исследования в Области Публичного Права, Факультет Права и Администрации Университета Адама Мицкевича, Познань
  2015 – Stały recenzent
  2015 – Permanent reviewer
  2015 – Постоянный Рецензент
  2020 - Członek Naukowej Rady Doradczej
  2020 - Member of the Scientific Advisory Council
 • Silesian Journal of Legal Studies, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.
  Śląski Rocznik Studiów Prawniczych, Wydział Prawa i Admninistracji, Uniwersytet Śląski
  Силезский Журнал Правовых Исследовани, Факультет Права и Администрации, Силезского Университета
  2015 – Członek Rady Naukowej
  2015 – Member of the Scientific Board
  2015 – Член Научного Совета
 • Deutsch – Polnische Juristen – Zeitschrift
  Niemiecko – Polskie czasopismo  Prawnicze
  Немецко - Польский Юридический Журнал 
  2015 – Członek Naukowego Komitetu Doradczego i Recenzyjnego
  2015 – Member of the Scientific Advisory Committee and Review
  2015 – Член Научного Комитета Консультативного и Рецензионного
 • Acta Iuridica Lebusana, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
  Acta Iuricia Lebusana, Faculty of Law and Administration, University of Zielona Gora
  Acta Iuridica Liebusana, Факультет Права и Администрации, Зеленогорского Университета
  2015 – Członek Rady Naukowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
  2015 – Member of the Scientific Board, Faculty of Law and Administration, University of Zielona Gora

  2015 – Член Научного Совета, Факультет Права и Администрации, Университет Зеленогорский
 • Вестник Жетысуского Государственного Университета им. И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан
  Czasopismo Naukowe Żetysuskiego Uniwersytetu Państwowego im. Żansuguowa w Tałdy Korganie, Kazachstan
  Vestnik of Żetysu State Żansugurov University, Taldy Korgan, Kazakhstan 
  2016 - Członek Kolegium Redakcyjnego
  2016 – Member of the Editorial Board
  2016 – Член Редакционной Колегии 

 • Selcuk University Law Faculty Journal; Selcuk Universitesi, Hukuk Fakultesi Dergisi Editorlugu, Konya, Turkey
  Czasopismo Naukowe Wydziału Prawa Uniwersytetu Selzuckiego w Konii, Turcja
  Научный Журнал, Юридического Факултета Университета Сельчук, Конья, Турция
  2016 – Członek Rady Wydawniczej
  2016 – Member of Editorial Board
  2016 – Член Научного Совета
 • International and Comparative Law Review, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
  Mezinarodni a srovnavaci pravni revue, Univerzita Palackeho v Olomouci, Pravnicka Fakulta, Czechia
  Przegląd Prawa Międzynarodowego i Porównawczego, Uniwersytet Palacky’ego, Ołomuniec, Czechy
  Обзор Сравнительного Проповедования и Международного Права, Университет Палацкого, Оломоуц, Чешская Республика
  2016 – Member of the Editorial Board
  2016 – Członek Rady Redakcyjnej
  2016 – Член Редакционного Совета
 • Studia Orientalne, Wydawnictwo Adam Marszałek
  Oriental Studies, Adam Marszalek Editions
  Востоковедение, Издательство Адам Маршалек
  2016 – Członek Rady Naukowej
  2016 – Member of the Scientific Council
  2016 – Член Научного Совета
 • Annales Universitatea Apulensis, Series Jurisprudentia, Universitatea "1 Decembra 1918", Alba Iulia, Romania
  Yearbook of University Apulensis, Jurisprudence Serie, University of "December 1st, 1918", ALba Iulia, Republic of Romania
  Ежегодники Университета Apulensis, Серия Юриспруденция. „Университет 1-Декабря 1918”. Alba Iulia. Республика Румыния
  2017 - Członek Komitetu Naukowego
  2017 - Member of Scientific Committee
  2017 - Член Научного Совета
 • Международный Киевский университет / Київський міжнародний університет, Україна
  Kyev International University, Ukraine
  Kijowski Uniwersytet Międzynarodowy, Ukraina
  2017 - Członek Komitetu Naukowego
  2017 - Member of Scientific Committee
  2017 - Член Научного Совета
 • Archive of Public Law / Kamu Hukuku Arsivi Khuka; Istanbul Medeniyet Universitesi Fakultesi; Turcja/Turkey
  2017 - Członek Rady Wydawniczej
  2017 - Member of Editorial Board
  2017 - Член Редакционно - Издательского Совета
 • Cyberpolitik Journal. A Peer Review International E-Journal on Cyberpolitics and Cybersecurity. Istanbul, Turkey.
  Czasopismo Cyberpolityczne. Przeglądowe Międzynarodowe E-czasopismo o Cyberpolityce i Cyberbezpieczeństwie, Stambuł, Turcja
  Киберполитический Журнал. Обзор международного электронного журнала по киберполитике и кибербезопасности, Стамбул, Турция
  2018 - Member of International Advisory Board
  2018 – Członek Międzynarodowej Rady Ekspertów
  2018 - Член Международного Совета Экспертов
 • Studia Regionalne i Transgraniczne, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski.
  Regional and Transborder Studies, Faculty of Economy and Management, University of Zielona Gora
  Трансграничное и региональное образование. Факультет Экономики и Управления. Зелёногурский университет
  2018 – Recenzent
  2018 – Reviewer
  2018 – Рецензент
 • Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Review of Law, Business & Economics, Institute of Economy and Finances, Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin
  Научный журнал «Przegląd Prawno-Ekonomiczny», Институт экономики и финансов, Факультет социальных наук, Люблинский католический университет им. Иоанна Павла II
  2020 - Recenzent
  2020 - Reviewer
  2020 - рецензент
 • Przegląd Prawa i Administracji, Acta Iuridica Wratislaviensis, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski.
  Review of Law and Administration, Acta Iuridica Wratislaviensis, Faculty of Law and Administration, University of Wrocław.
  Научный журнал «Przegląd Prawa i Administracji. Acta Iuridica Wratislaviensis», Факультет права и управления, Вроцлавский университет
  2021 - redaktor tematyczny "Prawa człowieka"
  2021 - thematic staff member "Human rights"
  2021 - тематический редактор журнала «Prawa człowieka» 
 • Przegląd Narodowościowy, Instytut Nauk Politycznych i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski.
  Review of Nationalities, Institute of Political Sciences and Public Administration, University of Zielona Gora.
  Научный журнал «Przegląd Narodowościowy», Институт политических наук и управления, Зелёногурский университет
  2021 - Redaktor tematyczny (prawa mniejszości narodowych i etnicznych, suwerenność)
  2021 - Thematic Editor (rights of national and ethnic minorities, sovereignty)
  2021 - тематический редактор (права национальных и этнических меньшинств, суверенитет)
 • Acta Iuris Stetinensis, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  Научный журнал «Acta Iuris Stetinensis», Факультет права и управления, Щецинский университет
  2021 - Członek Rady Naukowej
  2021 - Member of the Scientific Board
  2021 - член Ученого совета
 • Volga Law Journal, Ulyanovsk State University, Russian Federation
  Nadwołżański Przegląd Prawniczy, Uljanowski Uniwersytet Państwowy, Federacja RosyjskaVolga Law Journal, Ulyanovsk State University, Russian Federation
  «Приволжское юридическое обозрение», Ульяновский государственный университет, Российская Федерация
  2021 - Member of Editorial Board
  2021 - Członek Rady Wydawniczej
  2021 - член Издательского совета
 • Dyskurs Prawniczy i Administracyjny, Instytut Nauk Prawnych, Uniwerystet Zielonogórski
  Discourse of Law and Administration, Institute of Legal Studies, University of Zielona Gora
  Научный журнал «Dyskurs Prawniczy i Administracyjny», Институт юридических наук, Зелёногурский университет
  2021 - Przewodniczący Rady Naukowej
  2021 - Chair of the Sciewntific Board
  2021 - председатель Ученого совета
  2021 - Recenzent
  2021 - Reviewer
  2021 - Pецензент
 • Polityka i Społeczeństwo, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski
  Studies on Politics and Society, Institute of Politics Studies, University of Rzeszow
  Научный журнал «Polityka i Społeczeństwo», Институт политических наук, Жешувский университет
  2021 - Recenzent
  2021 - Reviewer
  2021 - рецензент
 • Naukowo - informacijnij Wisnik Iwano-frankiwskogo Uniwersitetu imieni Korolia Daniła
  Science and Informatio Review of Ivanofrankivsk King Daniel University
  «Науково-інформаційний вісник» Университета Короля Даниила в Ивано-Франковске
  2022 - Member of the Scientific Collegium
  2022 - Członek Kolegium Naukowego
  2022 - член Научной коллегии
 • Przegląd Euroazjatyckiej Akademii Prawa im, Kunayeva, Ałmaty, Kazachstan
  Review of Eurasian Academy of Law named after Kunayev, Almaty, Kazakhstan
  «Вестник Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева», Алматы, Казахстан
  2022 - Członek Rady Naukowej
  2022 - Member of the Scientific Board
  2022 - член Ученого совета 
 • Zbornik Radova, Pravnog Fakulteta, Sveuciliste/Univerzitet "VITEZ", Bosnia and Hercegovina
 • 2023 - Członek Międzynarodowej Rady Naukowej
 • 2023 - Member of the International Scientific Board
 • Prawo i Suspilstwo, Vasyl Stepanyk Precarpatian National University, Ivano-Frankiwsk, Ukraine

         2023 - Członek Kolegium Redakcyjnego

         2023 - Member of the Editorial Committee

     *  Aktualni probliemi wdoskonalienija czinnowo zakonodawstwa Ukraini, Vasyl Stepanyk Precarpatian National University, Ivano-Frankivsk,           Ukraine

         2023 - Członek Kolegium Redakcyjnego

         2023 - Member of the Editorial Commiittee

        

          

PROMOTOR W PRZEWODACH DOKTORSKICH
PROMOTOR OF THE DOCTORAL PROCEDURES
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛь АСПИРАНТОВ

Prawo / Law / Право

 1. Andrzej Bisztyga, Promotor [mgr Artur Biłgorajski: Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Katowice 2011, ss. 218], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.
 2. Andrzej Bisztyga, Promotor [Daniel Wojtczak: Związki zawodowe jako element konstytucyjnej zasady społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2016, ss. 304], Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 3. Andrzej Bisztyga, Promotor [mgr Anna Chodorowska: Status prawny uchodźcy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz w porządkach konstytucyjnych wybranych państw, Wrocław 2017], Wydział Prawa, Administtracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 4. Andrzej Bisztyga, Promotor [mgr Barbara Paw: Zjawisko mobbingu a aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kielce 2023], Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

RECENZENT W PRZEWODACH DOKTORSKICH
REVIEWER OF THE DOCTORAL PROCEDURES
РЕЦЕНЗЕНТ ПО ДИССЕРТАЦИЯМ

Prawo / Law / Право

 1. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Łukasz Żukowski: Konstytucyjnoprawna pozycja Narodowego Banku Polskiego wobec pełnego czlonkostwa Polski w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, Wrocław 2010, ss. 260], Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 2. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Bogusław Przywora: Konstytucyjnoprawne zagadnienia organizacji polskiej służby cywilnej, Kraków 2011, ss. 444], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
 3. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Justyna Węgrzyn: Prawo do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym, Wrocław 2012, ss. 263], Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 4. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Kamil Spryszak: Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji, Warszawa 2013, ss. 257], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 5. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Monika Dymitrowa: Uniwersalne standardy ochrony wolności i praw człowieka a poszanowanie praw muzułmanek, Wrocław 2013, ss. 319], Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 6. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Dawid Krystian Daniluk: Konstytucyjne zasady prawa wyborczego a ich implementacja w ustawodawstwie zwykłym w wyborach do Sejmu i Senatu, Olsztyn 2014, ss. 286], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski.
 7. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Sławomir Chomoncik: Edukacja prawnicza w świetle obowiązującego prawa, Warszawa 2015, ss. 301], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 8. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Monika Bator-Bryła: Ograniczenia swobody przepływu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin ze względu na ochronę uzasadnionych interesów narodowych, Warszawa 2015, ss. 314], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 9. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Adam Pawluk: Skutki obalenia domniemania działania organu władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, Kraków 2016, ss. 449], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński. 
 10. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Joanna Uliasz: Konstytucyjnoprawna ochrona prywatności, Rzeszów 2016, ss. 258], Wydział Prawa, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów – Przemyśl.
 11. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Anna Kotowska: Wpływ Rady Europy na realizację prawa do wolności sumienia i wyznania osób pozbawionych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2017, ss. 241], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.
 12. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Rafał Trzeciakowski: Prezydent RP jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. Studium prawno-ustrojowe, Warszawa 2017, ss. 245], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 13. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Katarzyna Golusińska: Prawo do opieki medycznej w Unii Europejskiej, Warszawa 2017, ss. 261], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 14. Andrzej Bisztyga,Rec. [mgr Joanna Przyjemska: Prawne granice wolności wypowiedzi w internecie, Warszawa 2018, ss. 307], Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 15. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Sylwia Stecko: Prawo rodziny do pomocy ze strony państwa na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Kraków 2018, ss. 312], Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 16. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Stanisław Adam Paruch: Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2018, ss. 483], Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 17. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Paweł Siejak: Wpływ Rady Europy na sytuację prawną mniejszości narodowych w Republice Łotewskiej, Lublin 2019, ss. 243], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet MariiCurie - Skłodowskiej, Lublin.
 18. Andrzej Bisztyga, Rec. poprawionej rozprawy doktorskiej [mgr Joanna Przyjemska: Prawne granice wolności wypowiedzi w internecie, Warszawa 2019, ss. 440+48], Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 19. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Anna Hernandez - Połczyńska: Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Poznań 2019, ss. 228], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 20. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Bartosz Furgała: Konstytucyjne i ustawowe gwarancje prawa do ochrony prywatności wobec uprawnień operacyjno - rozpoznawczych Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Lublin 2019, ss.359], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.
 21. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Marieta Czekałowska: Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2019, ss.312], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 22. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Emil Smardz: Niezależność sądów i niezawisłość sędziów w systemie aksjologicznym Rady Europy i mechanizmy jej oddziaływania na praktykę ustrojową państw członkowskich, Kielce 2020, ss.239], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 23. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Natalie Yvonne Fox Wieloch: Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej, Kraków 2022, ss.346], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 24. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Marcin Karlikowski: Instytucja obywatelstwa w polskim porządku prawnym, Warszawa 2022, ss.298], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 25. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Angelika Dominika Ciżyńska - Pałosz: Udział parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza regulacji prawnych i praktyki ustrojowej Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii, Kraków 2022, ss.275], Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 26. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Rafał Wojda: Wpływ Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych na ochronę praw mniejszości narodowych w państwach Azji Centralnej, Kielce 2022, ss.318], Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 27. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Anna Mazurek: Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania ochrony zabytkowych cmentarzy, Rzeszów 2024, s.368], Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie.
 28. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Szymon Krawczyk: Wpływ Rady Europy na transformację prawno-ustrojową Republiki Azerbejdżanu, Kielce 2024, ss.250], Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nauki polityczne / Political sciences / Политические науки

 1. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Marta Medwid - Fidler: Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w europejskim systemie ochrony praw człowieka, Kielce 2013, ss. 307], Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 2. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Łukasz Baratyński: Problem prawa do życia w zdrowym i przyjaznym środowisku w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, Kielce 2013, ss. 261], Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Paweł Ramiączek: Wpływ rady Europy na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej, Kielce 2013, ss. 236], Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 4. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Jakub Robel: Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Kielce 2015, ss. 331], Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 5. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Magdalena Suska: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) reżimem implementacji praw człowieka - wymiar gospodarczy, Kielce 2017, s.268], Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 6. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Hanna Kanius: Специфика и эволюция стилей лидерства в политических партиях современной Беларуси, Warszawa 2018, ss. 254], Wydział Nauk Społecznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.
 7. Andrzej Bisztyga, Rec. [mgr Michał Kadys: Wpływ Rady Europy i Unii Europejskiej na realizację koncepcji bezpieczeństwa ekologicznego w państwach członkowskich, Kielce 2018, ss.222], Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

PRZEWODNICTWO W KOMISJACH HABILITACYJNYCH 
CHAIRMANSHIP OF THE HABILITATION COMMISSIONS
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В КОМИССИЯХ ХАБИЛИТИРОВАННЫХ 

 1. Andrzej Bisztyga, Przewodniczący Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Stępień - Załuckiej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019.

 

RECENZENT W PRZEWODACH HABILITACYJNYCH
REVIEWER OF THE HABILITATION PROCEDURES
РЕЦЕНЗЕНТ ПО ДОКТОРСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ

Prawo / Law / Право

 1. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć naukowych dr Jerzego Kowalskiego, ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, 2015.
 2. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć naukowych dr Anny Rakowskiej - Treli oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce", Łódź 2015. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 2016.
 3. Andrzej Bisztyga, Rec.:Ocena osiągnięć naukowych dr hab. Magdaleny Sitek oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa 2016. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, 2017.
 4. Andrzej Bisztyga, Rec.:Ocena osiągnięć naukowo - badawczych Pana dr Witolda Płowca oraz recenzja jego rozprawy habilitacyjnej pt. "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji, Poznań 2017. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018.
 5. Andrzej Bisztyga, Rec.: Opinia w sprawie osiągnięć i dorobku naukowego Pani dr Magdaleny Bainczyk oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej", Wrocław 2017. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
 6. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć naukowo - badawczych Pana dr Ryszarda Balickiego oraz recenzja jego rozprawy habilitacyjnej pt. "Funkcja europejska Sejmu RP", Wrocław 2019. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Wrocławski 2019.
 7. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć i dorobku naukowego Pani dr Renaty Kusiak - Winter oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019.
 8. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć naukowo - badawczych Pana dr Krzysztofa Urbaniaka oraz recenzja jego rozprawy habilitacyjnej pt. "Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2020.
 9. Andrzej Bisztyga, Rec.: Opinia w sprawie osiągnięć i dorobku naukowego Pani dr Aleksandry Syryt oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce - perspektywa konstytucyjna", Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, 2021.
 10. Andrzej Bisztyga, Rec.: Ocena osiągnięć naukowo - badawczych Pani dr Ewy Skorczyńskiej oraz recenzja jej rozprawy habilitacyjnej pt. "Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego", Uniwersytet Jagielloński, 2021.

 

CZŁONKOSTWO W KOMISJACH HABILITACYJNYCH 
MEMBERSHIP OF THE HABILITATION COMMISSSIONS
ЧЛЕНСТВО В АБИЛИТАЦИОННЫХ КОМИТЕТАХ

 1. Andrzej Bisztyga, Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Rafała Woźniaka, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2018.
 2. Andrzej Bisztyga, Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Edyty Sokalskiej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2019.
 3. Andrzej Bisztyga, Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Darii Bieńkowskiej, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2024.
 4. Andrzej Bisztyga, Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Kanii-Chramęgi, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2024.
 5. Andrzej Bisztyga, Członek Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Samanty Kowalskiej, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2024.

 

RECENZENT W POSTĘPOWANIACH NOSTRYFIKACYJNYCH
РЕЦЕНЗЕНТ ПРОЦЕДУР НОСТРИФИКАЦИЙ
REVIEWER IN THE NOSTRIFICATION PROCEDURES

 1. Andrzej Bisztyga, Rec.: Opinia w postępowaniu Pana dr Ivana Pankevycha o uznanie dyplomu wydanego
  na Ukrainie za równoważny z polskim dyplomem doktora habilitowanego nauk prawnych, Instytut Nauk
  Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa 2018.

 

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
AWARDS FOR SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS
НАГРАДЫ ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

 • 1997 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe.
  1997 – Award of Rector of University of Silesia for scientific achievements, II degree.
  1997 – Награда ректора Силезского университета, II степень 
 • 2003 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia za osiągnięcia naukowe.
  2003 – Award of Rector University of Silesia for scientific achievements, III degree
  2003 – Награда ректора Силезского университета за научные достижения , III степень.
 • 2010 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za rozprawę habilitacyjną: Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa.
  2010 – Award  of Minister of Science and Higher Education for the Habilitation: The Effect of European Human Rights Convention on the Legal System of the United Kingdom.
  2010 – Награда Министра науки и высшего образования за абилитацию: Воздействие Европейской Конвенции по правам человека на правовой порядок Соединенного Королевства.
 • 2015 - Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego I stopnia za osiągnięcia naukowe
  2015 - Award of Rector of University of Zielona Gora for scientific achievements, I degree
  2015 - Индивидуальная Награда Ректора Зеленогорского Университета за научные достижения (первой степени).
 • 2017 - Nagroda Indywidualna Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego I stopnia za osiągnięcia naukowe
  2017 - Award of Rector of University of Katowice School of Economics for scientific achievements, I degree
  2017 - Индивидуальная Награда Ректора Верхнесилезского экономического университета им. Войцеха Корфантого в Катовицах за научные достижения (первой степени)
 • 2018 - Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego I Stopnia za osiągnięcia organizacyjne
  2018 - Award of Rector of University of Zielona Gora for organizational achievements, I degree
  2018 - Индивидуальная премия ректора Зеленогурского Университета 1-ой степени за организационные достижения 
 • 2019 - Dyplom uznania Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Środowiskowej w Równem (Ukraina) za aktywny udział i wkład w badania naukowe i działalności edukacyjną NUGWiŚ, promocję współpracy między NUGWiŚ a polskimi ekspertami w ramach międzynarodowej sieci doskonalenia.
  2019 - Certificate of Appreciation by The National University of Water and Environmental Engineering in Rivne (Ukraine) for the impact and active participation in the research and educational activities of the NUWEE and promotion of collaboration between NUWEE and Polish distinguished experts within an international network of excellence.
  2019 - Диплом Национального Университета Водного Хозяйства и окружающей Среды в Ровно (Украина) за активное участие и вклад в научные исследования и образовательной деятельности NUGWiŚ, продвижение сотрудничества между NUGWiŚ и польскими  экспертами в рамках международной сети совершенствования.
 • 2019 - Dyplom uznania Rektora Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Środowiskowej w Równym (Ukraina) za nawiązanie polsko – ukraińskiej współpracy naukowej.
  2019 - Rector's Certificate of Appreciation of National University of Water and Environmental Engeenering in Rivne (Ukraine) for the establishment of the scientific Polish - Ukrainian cooperation.
  2019 - Диплом о признании ректора Национального университета водно-экологического хозяйства в Ровно (Украина) за принятие польско – украинского научного сотрудничества.
 • 2022 - Nagroda imienia Profesora Jerzego Trzcienieckiego za Wybitny Wkład w Naukę i Praktykę nadana uchwałą Senatu Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach z dnia 22 września 2022 roku.
  2022 - Profesor Jerzy Trzcieniecki Award for  the Eminent Contribution in Science and Practice granted by the Resolution of Senate of Katowice Business University, Katowice, September 22nd, 2022.
  2022 - Премия профессора Ежи Тшценецкого «За выдающийся вклад в науку и практику», присужденная постановлением Сената Верхнесилезской высшей школы им. Войцеха Корфанты в г. Катовице 22 сентября 2022 г.
 • 2023 - Medal "Vivat Academia" Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa w Łucku, Ukraina, nadany uchwałą Rady Naukowej i decyzja Rektora Akademii, 6 października 2023 roku.

 

FUNKCJE I OSIĄGNIĘCIA
DUTIES AND ACHIEVEMENTS
ОБЯЗАННОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ

 • 1999-2005 - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów Uniwersytetu Śląskiego.
  1999-2005 - Student’s Disciplinary Prosecutor at Silesian University.
  1999-2005 – Дисциплинарный прокурор студентов Силезского Университета.
 • 2002-2004 - Członek Rady Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP.
  2002-2004 - Member of Human Rights Advidsory Council of the Foreign Affairs Minister.
  2002-2004 – Член Консультативного Совета по правам человека Министра Иностранных Дел.
 • 2002-2005 - Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.
  2002-2005 - Silesian University Senate Member.
  2002-2005 – Член Сената Силезского Университета.
 • 2003-2004 - Doradca Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.
  2003-2004 - Parliamentary (Sejm) Foreign Affairs Advisor.
  2003-2004 – Советник Парламентной (Сейм) Комиссии по иностранным делам.
 • 2004-2008 - Członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu Śląskiego.
  2004-2008 - Silesian Univesity Electoral Committee Member.
  2004-2008 – Член избирательной комиссии Силезского Университета.
 • 2008- 2019 - Ekspert prawny Komisji Ustawodawczej Senatu RP
  2008 -2019 - Parliamentary Expert of Senate Legislative Committee.
  2008-2019 - Парламентский эксперт сенатского законодательного комитета.
 • 2010-Ekspert prawny Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2010-Legal Expert of Senate of Republic of Poland.
  2010 Эксперт по правовым вопросам Сената Республики Польша.
 • 2016-2019 - Ekspert prawny i doradca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
  2016-2019 - Legal expert and advisor of the Territorial Self - Government and State Administration Committee of Senate of Republic of Poland
  2016-2019 - Эксперт по правовым вопросам и советник Краевого Самоуправления и Государственного Управление Сената Республики Польши
 • 2016 - Ekspert Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji oraz Słowackiej Akademii Nauk ds grantów naukowych (VEGA)
  2016 - Referee of Ministry of Education, Science, Research and Sport and of Slovak Academy of Sciences on the scientific grants (VEGA)
  2016 - Эксперт Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики и Словацкой Академии Наук по научным грантам.
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2016-2019; od 2021.
  Expert of Polish Accreditation Committee 2016 - 2019; from 2021.
 • Autor około 200 publikacji naukowych (prawo konstytucyjne, prawa człowieka).
  Author of about 200 scientific publications (constitutional law, human rights).
  Автор около 200 научных публикаций   (конституционное право, права человека).
 • Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzonych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii adwokackich i radcowskich i innych.
  Author of the opinions and expert appraisemennts for the Prime Minister’s Office, Minister of Justice, Foreign Office Department of Stategy and Planning of Politics, Legal Department of the Control Jurispudence of the Supreme Chamber of Control, Polish Academy of Sciences, Parliamentary (Sejm) Legislative Committee, members of Parliament (Sejm and Senate) and European Parliament, “Solidarity” Miners’ Trade Union, Employers of Republic of Poland, cooperator of advocates’ and legal advisers’ chancelleries and for others.
  Автор мнений и экспертных квалификаций для канцелярии премьер-министра, для министра юстиции, для иностранного департамента по стратегии и планированию политики, для правового департамента контрольных решений Верховной Палаты Контроля, для Польской Академии Наук, для Парламентской законодательной комиссии, для членов парламента (Сейм и Сенат) и Европейского парламента, для профсоюза шахтеров "Солидарность", для Союза Работодателей Республики Польша, для союза адвокатов и правовых советников и других.
 • Komentator zagadnień ustrojowych w “Gazecie Prawnej”.
  Commentator of constitutional issues in „Gazeta Prawna” newspaper.
  Комментатор конституционных вопросов «Gazeta Prawna» (Юридический Журнал).
 • Uczestnik okoo 140 naukowych, międzynarodowych i krajowych konferencji i seminariów.
  Participant of about 140 scientific, international and domestic conferences and seminars.
  Участник около 140 научных международных и отечественных конференции и семинаров.
 • Opiekun naukowy zagranicznych wykładowców i studentów (Niemcy, Wielka Brytania, Turcja, Kazachstan, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Somalia).
  Scientific supevisor of foreign academic staff and students (Germany, United Kingdom, Turkey, Kazakhstan, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Ukraine, Belarus, Somalia).
  Научный руководитель заграничных преподавателей и студентов (Германия, Великобритания, Турция, Республика Казахстан, Чехия, Словакия, Венгрия, Украина, Белорусь, Сомалия).    
 • Wykładowca w ramach służby przygotowawczej do służby cywilnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz wykładowca w ramach kursów dla urzędników administracji rządowej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Lecturer during the preparatory service for the civil servants of the Silesian Voivodship Office and lecturer during the trainings for the officials of public (state) administration, Silesian Voividship Office in Katowice.
  Преподаватель подготовительной службы государственных служащих Силезского Воеводского Управления в Катовицах и преподаватель тренингов для сотрудников общественной (государственной) администрации Силезского Воеводского Управления в Катовицах.

 

ODZNACZENIA
DISTINCTIONS
ОРДЕРЫ

 • Złoty Krzyż Zasługi (2021)
  Gold Cross of Merit awarded by the President of Republic of Poland (2021).
  Золотой Крест Заслуги, врученный Президентом Республики Польша (2021).
 • Medal Złoty za długoletnią służbę (2023).
  Gold Medal for Long Standing Public Service (2023).
  Золотая Медаль «За долголетнюю и образцовую службу», врученная Президентом Республики Польша (2023).
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2015).
  Silver Cross of Merit awarded by the President of Republic of Poland (2015).
  Серебрены Крест за Заслуги врученный Президентом Республики Польши (2015).
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013).
  National Education Committee Medal awarded by the Minister of Education (2013).
 • Srebrny Medal Zasłużony dla Nauki Polskiej "Sapientia et Veritas (2024).Silver Medal for the Merits for the Polish Scince "Sapientia et Veritas" (2024).
 • Медаль Национального комитетa по образованию вручена Министром Образования Республики Польша (2013).
 • Medal Honorowy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem 1493-1993” (2015, 2018).
  Honorary Medal of Senate of Republic of Poland „The Good of Republic - the Supreme Law 1493-1993” (2015, 2018).
  Почетная Медаль Сената Республики Польша „Добро Республики  Наивысшим Правом 1493-1993” (2015, 2018).
 • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2014).
  Gold Distinction of Honour for the Merits for Silesia Region awarded by the Head of Assembly of Silesia Region (2014).
  Золотое частное отличие за заслугии для Силезской Области вручена Председателем Ассамблеи Силезской Области (2014).
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego (2017).
  Distinction of Honour for the Merits for Lubuskie Region awarded by the Head of Assembly of Lubuskie Region (2017).
  Почётный знак за заслуги для Любуского воеводства вручен Председателем Ассамблеи Любуского воеводства (2017).
 • Odznaka za zasługi dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (2016).
  Badge of Merit for the Katowice School of Economics (2016).
  Почетный знак «За заслуги перед Верхнесилезским экономическим университетом» (2016).
 • Medal za zasługi dla Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie (2019).
  Medal of the Merits for Eurasian Academy of Law named after Kunayev In Almata (2019).
 • Medal Krajowej Izby Radców Prawnych w uznaniu zasług na rzecz samorządu radców prawnych (2022).
 • Honorowa Odznaka Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości (2015).
  Honorary Badge of the Upper Silesian Association of Property Managers awarded by the Upper Silesian Association of Property Managers Badge Committee (2015).
  Почетная Награда Верхнесилезской Ассоциации Менеджмента Недвижимости вручена Главой Верхнесилезской Ассоциации Менеджмента Недвижимости (2015).
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (2018).
  Gold Cross of Honour of Republic of Poland Pilsudski Association (2018).
  Золотой Почётный Крест Союза Пилсудского Республики Польша (2018).

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI
LIST OF PUBLICATIONS
СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ

 

KSIĄŻKI / BOOKS / КНИГИ

 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1997, ss. 340. Spis treści i streszczenie w języku angielskim; Wykazy: a.cytowanej literatury, b.dokumentów i materiałów.
 2. Европейский Суд по Правам Человека, Белорусский Центр Конституционализма и Сравнительно –Правовыхц Исследований, Миньск 2000, s. 204 + 35. Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w języku rosyjskim.
 3. System ochrony praw człowieka (współautorzy: B.Banaszak, K.Complak, M.Jabłoński, R.Wieruszewski, K.Wójtowicz), Zakamycze, Kraków 2003, ss. 355.
 4. System ochrony praw człowieka (współautorzy: B.Banaszak, K.Complak, M.Jabłoński, R.Wieruszewski, K.Wójtowicz), Wydanie drugie uzupełnione, Seria Akademicka, Zakamycze, Kraków 2005, ss. 368.
 5. Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2008, ss. 376. Spis treści i streszczenie w językach: angielskim i rosyjskim. Wykaz wykorzystanych w pracy materiałów.
 6. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ss. 272.
 7. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych / Законодательный опыт Польши и Казахстана в области политики самоуправления и национальных меньшинств, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 235. 
 8. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja-Paszkiewicz (red.): Aktualne problemy prawa wyborczego, Acta Iuridica Lebusana, Vol. I, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, ss. 484.
 9. Andrzej Bisztyga (red.): Podstawy prawa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice 2016, ss. 169.
 10. Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Polska - Kazachstan. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 270.
 11. Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja-Paszkiewicz (red.): Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania, perspektywy, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019, ss. 573.
 12. Michał Bartosiewicz, Andrzej Bisztyga, Paweł Kuczma (red.): Ustrojowoprawny charakter Senatu na tle euroamerykańskim i postulaty zmian, TNOiK, Toruń 2020, ss. 346.
 13. Andrzej Bisztyga, Ivan Pankevych (red.): Wybrane zagadnienia prawa samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2022, ss. 219.
 14. Andrzej Bisztyga (ed.): European Dimension of the Constitution, Acta Iuridica Lebusana, Vol. 31, University of Zielona Gora, Zielona Gora 2024, ss. 118.
 15. Andrzej Bisztyga, Dominik Wolski, Katarzyna Płonka-Bielenin (red.): Prawne aspekty działalności turystycznej w dobie zmian. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Górnoslaskiej, Katowice 2024, ss.90.

 

ROZPRAWY, STUDIA I ARTYKUŁY
DISSERTATIONS, STUDIES AND ARTICLES
ДИССЕРТАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

 1. Instytucja ombudsmana w Irlandii, Państwo i Prawo, miesięcznik INP PAN nr 2/1992, s. 68-74; przedrukowany w periodyku Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego  w Poznaniu „Irlandia”, 1994r.
 2. Municypalny ombudsman Detroit, Samorząd Terytorialny nr 3/1992, s.42-48.
 3. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Przedmowa, „Almaprint” Katowice 1992, s.5-9.
 4. Geneza i charakter prawny instytucji referendum, Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 8, Katowice 1993, s.23-39.
 5. Ombudsman prowincji Ontario, [w:] J.Iwanek (red.): Zagadnienia ochrony praw konstytucyjnych obywateli, Uniwersytet Śląski 1993, s.70-84.
 6. Geneza Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 1(9)/1994, s. 31-51.
 7. Obrońca Społeczny stanu Nebraska - ombudsman i mediator, Studia Iuridica Silesiana, Tom 17, Uniwersytet Śląski, Katowice 1994, s.110-123.
 8. System partyjny Irlandii (Rozdział VI), [w:] J.Iwanek (red.): Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych, Część I, Uniwersytet Śląski, Katowice 1994, s.117-141; Przedrukowany w periodyku Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego w Poznaniu „Irlandia” w 1994r..
 9. Droga do reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka - Nr 2 (10)/1995, ss.32-58.
 10. Recepcja Konwencji Praw Człowieka w Polsce, [w:] Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie Zachodniej i Środkowowschodniej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Katowice 1996, s.159-169.
 11. Reforma mechanizmu kontrolnego Konwencji Europejskiej, Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka Nr 3 (11)/1996, ss. 15 - 27.
 12. Ochrona informatorów - nowa kompetencja nebraskańskiego ombudsmana (na podstawie ustawy o skuteczności działania administracji stanu Nebraska), Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, ss.170-178.
 13. Poland  Towards the European Convention and Case-law of the European Court of Human Rights, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2047, Przegląd Prawa i Administracji (Review of Law and Administration), Volume XXXIX, Wrocław 1997, ss. 25 - 35.
 14. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, [w:] B.Piechura (red.): Vademecum pracowników administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej), Wydawnictwo Administracji Publicznej, Katowice 1998, s.101-129.
 15. От Всеобщей Декларации Прав Человека к рецепции Европейской Конвенции Прав Человека в Польше (избранные вопросы), [в:] «Проблемы Конституционализма» Выпуск 5, Сборник научных трудов под редакцией Л.В. Павловой и А.Е. Вашкевича, Конференция: Всеобщая Декларация Прав Человека. Международное значение и имплементация в национальном законодательстве Республики Белорусь. Белорусский Центр Конституционализма и Сравнительно-Правовых Исследований, Миньск 1998,  с. 73 - 77.
 16. Reception of European Convention and Case - Law of European Court of Human Rights in Poland. Balance of Seven Years Experiences, [in:]  The 50th  Anniversary of Establisment of European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, International Conference Material, Belarussian Center of Constitutionalism and Comparative Legal Studies, Minsk, Belarus 2000, pp. 17.
 17. Polska skarga konstytucyjna. Czy dopełnienie systemu ochrony praw jednostki?, [w:] A.Nowak (red.): Wokół problematyki cywilno procesowej – Studium teoretycznoprawne, Katowice 2001, ss. 47-70.
 18. Polska skarga konstytucyjna a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Tom XLIV, Wrocław 2000, ss. 225 – 236.
 19. Польша – участница Европейской Конвенции по Правам Человека. Итоги семилетнего опыта. [В:] Проблемы Конституционализма, Выпуск: 8, Сборник научных трудов по материалам научной конференции «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: 50 лет со дня принятия. Под редакцией: А.Е. Вашкевича, Л.В. Павловой, М.Ф. Чудакова, Белорусский Центр Конституционализма и Сравнительно-Правовых Исследований, Миньск 2000, с. 75 – 82.
 20. Europejski system ochrony praw człowieka,  [w:] B. Banaszak, A.Preisner (red.): Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2002, s. 807 – 880.
 21. Wspomnienie o profesor Annie Michalskiej, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 8 (2002), ss. 99-105.
 22. Independence of Administration of Justice, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 8 (2002), ss. 140 - 141.
 23. Integracja w ramach struktur europejskich a suwerenność państw członkowskich, Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu nr 1, tom I, Red. A.Bisztyga, Żywiec 2001, ss. 7-13.
 24. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy (Rozdział III), w: Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, , Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, ss.115-161.
 25. Ludzki wymiar Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Rozdział IV), [w:] Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, ss.161-199.
 26. Uwagi o dobru wspólnym i partykularnym interesie, [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Red. K.Skotnicki, Łódź, 2002 r., ss. 253 – 263.
 27. Uwagi o pozycji ustrojowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 9(2003), Red.: Andrzej Bisztyga, Katowice 2003, s. 177 – 185.
 28. Godność człowieka jako kategoria konstytucyjna. Interpretacja artykułu 30 Konstytucji RP, w: Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Szkoły Handlowej, Zeszyt Nr 17, Red. J.Grabowski, Katowice, 2003, s. 5 – 11.
 29. Równy status kobiet i mężczyzn – nowe wyzwanie dla polskiego legislatora. Aspekt konstytucyjny, [w:] H.Zięba – Załucka, M. Kijowski (red.): Zasada równości w prawie, Rzeszów 2004, s. 22 – 32.
 30. The Influnce of the Membership of Republic of Poland in European Union on the Operation of Sejm and Senate, [in:] Proceedinggs of the Conference „Constitutional Consequences of the EU Membership, Ed. Istvan Illessy, Pecs 2005, ss. 41 – 53.
 31. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy, [w:] Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Wydanie drugie, uzupełnione i zaktualizowane, Seria Akademicka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, ss.117-166.
 32. Ludzki wymiar Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztrof Wójtowicz: System ochrony praw człowieka, Wydanie drugie, uzupełnione i zaktualizowane, Seria Akademicka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, ss.167-205.
 33. O referendum jako elemencie procesu tworzenia prawa, [w:] R.M.Małajny (red.): Konstytucjonalizm a doktryny polityczno – prawne. Najnowsze kierunki badań, Katowice 2008, s. 226 – 246.
 34. Czy potrzebne są zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Zeszyt Nr 32, Red. A.Bisztyga, Katowice 2007, s. 22 – 32.
 35. Konstytucyjne aspekty ustalania wieku emerytalnego górników (współautor A.Łabno), Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Zeszyt Nr 32, Katowice 2007, s. 12 – 132.
 36. Prawa człowieka jako element polityki zagranicznej  Rzeczypospolitej Polskiej. Głos w dyskusji, [w:] A.Bieńczyk – Missala, R.Kuźniar (red.): Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, Warszawa 2007, s. 85-95.
 37. System partyjny Irlandii, [w:] J.Iwanek (red.): Partie i systemy partyjne państw wysoko rozwiniętych. Wydanie zaktualizowane i uzupełnione: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, Tom 3, pod redakcją J.Iwanka, M.Stolarczyka przy współudziale O. Szury - Olesińskiej,  Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 123 - 152.
 38. Wybrane zagadnienia prawa wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.): Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007, s. 234 – 251.
 39. Uwagi o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 11 (2008), s. 217-223.
 40. Konstytucyjne aspekty multicentryczności systemu prawa, [w:] D.Lengyelova (red.): Pluralizmus moci a prava. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencie konanej v dnoch 25. - 27. marca 2009 v Tatranskej Strbe, Ustav Statu a Prava Slovenskej Akademie Vied, Bratislavska Vysoka Skola Prava, Bratislava 2009, ss.32-50.
 41. Zjednoczone Królestwo wobec idei powstania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (1948 - 1950), [w:] A.Lityński, M.Mikołaczyk, T.Adamczyk, A.Drogoń, W.Organiściak (red.): Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, Katowice - Kraków 2009, ss. 55 - 67.
 42. Konstytucyjne aspekty przystąpienia przez Polskę do strefy euro, [w:] A.Sroka, K.A.Wojtaszczyk (red.): Polska na drodze do euro, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, ss.193 - 213.
 43. Brytyjski Parlament i zasada jego supremacji a idea inkorporacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] M.Mikołajczyk, J.Ciągwa, P.Fiedorczyk, A.Stawarska - Rippel, T.Adamczyk, A.Drogoń, K.Kuźmicz (Komitet redakcyjny): O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, Białystok - Katowice 2010, ss. 839 - 855.
 44. Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. Nowe kierunki działań: ADR, e-sąd, [w:] J.Jaskiernia (red.): Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwosci w państwach Europy Środkowej i wschodniej w latach 1990 - 2010, Toruń 2010, ss. 751-757.
 45. Poland on the way to the Accession to Eurozone. Constitutional Aspects of the Issue, Jura No 1/2010, A Pecsi Tudomanyegyetem Allam-es Jogtudomanyi Karanak tudomanyos lapja, Universitas Quinqueeclesiensis, Pecs, Hungary, s. 22 - 30.
 46. Kilka uwag o zasadach naczelnych Konstytucji RP, [w:] A.Bałaban (red.): Zasady naczelne Konstytucji, Szczecin 2010, ss.319-329.
 47. Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie (artykuł recenzyjny), Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka Nr 12 (2009).
 48. Prawo wspólnotowe jako ścieżka oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego (red. S.Kalus), Katowice 2010, ss. 21 - 35.
 49. Совет Европысоздатель стандартов прав человека, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2010, (red. S.Kalus), ss. 7 - 21.
 50. The Procedural and Material Prerequisites of the Introduction of the Euro in the Republic of Poland, [w:] Hospodarska politika v clenskych zemich Evropske unie, Slezska univerzita v Opave, Moravskoslezsky kraj, Vysoka skola banska Ostrawa, Horni Lomna 2010, ss. 30 - 35.
 51. Polish Tatars (Muślims) - An Example of Successful Co-existence of Two Nations And Two Religions, [w:] M.Tumay, M.Yildiz (red.): When East Meets West - Islam, Human Rights and Secular Values, Istanbul, Turkey 2012, ss. 137 – 165.
 52. Relations Between European Convention on Human Rights and Charter of Fundamental Rights of Fundamental Freedoms. Problem of European Constitutional Law?, [w:] Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice, Pravnicka faculta Univerzity Komenskeho v Bratislave, Bratislava 2011, 12 stron, ss. 129 - 137.
 53. Wątki islamskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] J.Jaskiernia (red.): Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Warszawa 2012, s.133 - 141.
 54. Kontrowersje wokół uprawnień Policji do składania wniosków w postępowaniach karno - sądowych (współautor: A.Jachimowicz), [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka nr 14 (2011), Katowice 2011, ss. 35 - 40.
 55. Constitutional Dimension of Public Finance in Poland, [w]: EU Countries Economic Policies. On the Way out of Crisis? Slezska univerzita v Opave, Moravskoslezsky kraj, Vysoka skola banska Ostrawa, Dolni Moravice 2011.
 56. Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - stan kompatybilności czy konkurencyjności, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 3(7)/2011, ss. 179-189.
 57. Postulat racjonalizacji instytucji referendum ogólnokrajowego, [w:] B.Szmulik, M.Paździor (red.): Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, ss. 5-16.
 58. Kilka uwag o zasadach naczelnych Konstytucji RP, [w:] A.Bałaban, P.Mijal (red.): Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011, ss. 319-329.
 59. The Constitutional Principle of Social Market Economy and Its Protection (co-author: S.Kalus), [w]: Free Movement of Goods and Persons Across the Polish - Czech and Slovak Border in context of EU Law, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Pravnicka Fakulta, Masarykova Univerzita, Katowice 2012, ss.131-140.
 60. Doktrynalne tło obowiązywania brytyjskiej ustawy o prawach człowieka, [w:] R.Czarny, K.Spryszak (red.): Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Jaskierni, Warszawa 2012, ss. 206-217.
 61. Zjednoczone Królestwo: wpływ ustawy o prawach człowieka na brytyjskie sądy i sędziów, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wrocław 2012, ss. 157-168.
 62. Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 3(7)/2011, ss. 179-190
 63. Zachodnia a islamska koncepcja praw jednostki, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1(13)/2013 ss. 77-93.
 64. O nieetycznym zachowaniu senatora niezwiązanym z wykonywaniem mandatu senatorskiego, [w:] S.Sulowski, J.Szymanek (red.): Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 32-42.
 65. Modyfikacja wykładni sądowej w Zjednoczonym Królestwie, Gdańskie Studia Prawnicze, Studia ustrojoznawcze, Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Tom XXXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Red. A.Szmyt, Gdańsk 2014, ss.200-216.
 66. Ekspertyza prawna będąca analizą porównawczą zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora z uwzględnieniem propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy, Opinie i ekspertyzy, OE-205, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, kwiecień 2013, ss. 14 – 20
 67. Zmiana konstytucji jako źródła prawa o najwyższej mocy prawnej, [w]: E.Barany a kolektiv: Zmena prava, Ustav statu a prava Slovenskej akademie vied (Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk), Bratislava 2013, ss. 88 – 98.
 68. Constitutional Principle of Social Market Economy (współator: S.Kalus), Karagandy Uniwersitietinin, Habarszysy Вестник No 19690/2013, Серия Право, Карагандинский государственный университет имиени академика Е.А Букетова, Караганда, Казахстан, с. 13-19
 69. Проблемма охраны окружающей среды в европейском праве, [in]: Works of the International Scientific – Practical Conference „Development of Science, Education and Culture of Independent Kazakhstan in Conditions of Global Challenges of Modernity, devoted to 70 years anniversary of M.Auezov South Kazakhstan State University, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan M.Auezov South Kazakhstan State University, Szymkent 2013, ss. 322 – 327.
 70. Понятие главного принципа Конституции Республики Польша, [в]:Демидовские Чтения. Материалы ежегодной научно-практической конференции с международным участием. Тула 2013, Россия, ss. 33 – 3
 71. Administracja rządowa i samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu, [w:] R.Mojak, W.Skrzydło (red.): Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Studia Iuridica Lublinensia, Tom XXII, Lublin 2014, ss. 179-198.
 72. The Protection of Natural Environment in the European Law, (współautor N. Musabekowa), [w]: Вестник Павлодарского Государственного Университета им. С. Торайгырова, Павлодар 2014, Kazachstan.
 73. O upomiotowieniu Senatu RP, [w]: A.Bisztyga, P.Zientarski (red.): Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ss. 5-17.
 74. Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w Kazachstanie i jej determinanty, [w:] M.Grzybowski, B.Naleziński (red.): Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Maciągowi, Krakowska Aklademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, ss. 455 – 467.
 75. Interwencja parlamentarzysty na rzecz Polaków przebywających lub mieszkających za granicą jako przejaw dyplomacji parlamentarnej, [w:] J.Jaskiernia (red.): Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, Tom 2, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Sejm RP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa 2014, ss. 85-97.
 76. Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, Prace poświęcone Przewodniczącemu Rady Programowej i b. Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 2 (18) / 2014, ss. 41-55. Artykuł przedrukowany w: W.Sokołowski (red.): Od Chanatu do Republiki. Historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2016, ss.179 - 189.
 77. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jako niesądowa instytucja ochrony i promocji praw człowieka, [w:] E.Wójcicka (red.): Pozasądowa ochrona praw człowieka i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność, Akademia Nauk im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, ss. 11-17.
 78. Słowo wstępne, [w:] A.Kalisz (red.): Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2015, ss. 7-9 .
 79. Wolność jednostki a zagrożenie terroryzmem w ujęciu Sądu Najwyższego USA, [w:] J.Jaskiernia (red.): Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 553 - 560.
 80. Конституционные аспекты местного самоуправления в Польше и в Казахстане, w: Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych / Законодательный опыт Польши и Казахстана в области политики самоуправления и национальных меншинств, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 31-101.
 81. The Council of Europe Commissioner for Human Rights Protection As Non-Judicial Institution for the Protection and Promotion of Human Rights, [in:] R.Arnold (ed.): Ubi Societas ibi ius, In Honor of the New Faculty of Law and Administration of the University of Zielona Góra, Festschrift,Universitatsverlag Regensburg, Regensburg 2015, pp. 69-77.
 82. General characteristics of the Constitutional Regulation of the Individual Freedoms and Rights in Kazakhstan, Chasopys of the Kyiv University of Law No 1/2015, pp. 317-321.
 83. Hope for coexistance. European Jurisprudence towards Islam, [w:] E.Tuora-Schwierskott (red.): Rechtsenwicklung im Rahmen der deutsch-polnischen Betziehungen. 25 Jahre Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.. Festschrift zum Jubilaum / Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia, DeIurePl/DPJV, Regensburg 2015, ss.11-18.
 84. Transformacja ustrojowa poradzieckich państw Azji Centralnej, [w:] E.Gdulewicz, W.Orłowski, S.Patyra (red.): 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 2015, ss. 425-435.
 85. Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego, [w:] Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja-paszkiewicz (red.): Aktualne problemy prawa wyborczego, Acta Iuridica Lebusana, Vol. I, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015, ss. 33-43.
 86. Konstytucyjne oraz gospodarczo-społeczne przesłanki wprowadzenia Euro w Polsce, [w:] Viktorya Serzhanova (red.): W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego świata, Rzeszów 2015, ss. 215-221.
 87. Kilka uwag o Radzie Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, [w:] P.Mikuli, A.Kulig, J.Karp, G.Kuca (red.): Ustroje. Tradycje i porównania. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015,  ss. 875-880.
 88. Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich sądów w okresie przedinkorporacyjnym, [w:] R.Kłosowicz, B.Kosowska - Gąstoł, G.M.Kowalski, T.Wieciech, Ł.Jakubiak (red.): Konstytucjonalizm, doktryny polityczne, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 75 - 91.
 89. Regulation of social rights in the Constitution of the Republic of Poland, Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia 18/ 2015, Ministerul Educatiei Nationale Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Facultatea de drept si Stiinte sociale, Departamentul de Stiinte juridice si Administrative, pp. 124 - 132. 
 90. Rodzinne gospodarstwo rolne jako kategoria konstytucyjna. Wykładnicze uwagi do artykułu 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] P.Litwiniuk (red.): Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania,Monografie Instytutu Prawa Ustrojowego,  Warszawa 2016, ss. 91 - 105.
 91. Opinia prawna w sprawie zakresu odpowiedzialności Prezesa NIK, Przegląd Sejmowy Nr 6/2015, ss.173-178.
 92. Konstytucyjne prawa socjalne i ich ochrona w praktyce, (wspłóautor: B.Przywora), [w:] K.Urbaniak (red.): Ochrona praw człowieka, Zagadnienia praktyczne, Poznań 2016, ss. 22, (w druku).
 93. Dekalogi europejskiej i islamskiej koncepcji praw jednostki, [w:] J.Jaskiernia; K.Spryszak (red.): Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka.Inspiracja uniwersalna - uwarunkowania kulturowe - bariery realizacyjne, Warszawa 2016, ss. 95 - 105.
 94. Historyczny rys konstytucjonalizmu w Kazachstanie, [w:] J.Marszałek-Kawa; Mariusz Bidziński (red.): Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich, Toruń 2016, ss. 9-26.
 95. Funkcje Senatu czy udział Senatu w funkcjach parlamentu na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, [w:] M.Zubik (red.): Minikomentarz dla Maksiprofesora, Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 459-480.
 96. The Senate of the Republic of Poland: Origins, position in legal system anf current challenges, [w:] A.Szmyt, B.Banaszak (Eds.): Transformation of Law System in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989 - 2015, Liber Amicorum In Honorem Prof. dr. Dres. H.C. Rainer Arnold, Gdańsk University Press 2016, pp. 45 - 63.
 97. Źródła prawa (współautor: B.Przywora), [w:] Andrzej Bisztyga (red.): Podstawy prawa (Podręcznik), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2016, ss. 33 - 51.
 98. Idea wolności i  niezależności a a przyczyny i kierunki zmian Konstytucji RP, [w:] Idea wolności i  niezależności w państwie demokratycznym - problemy ustrojowe. Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesor Haliny Zięby - Załuckiej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017, ss. 37-52.
 99. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wykonujący zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji (współautor: J.Węgrzyn), Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Sobczaka, Warszawa 2017, (w druku).
 100. Ochrona uchodźców w Kanadzie.Regulacje, procedury, praktyka (współautor: A.Chodorowska), [w:] Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska (red.): O prawach człowieka, Księga Jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 481-495.
 101. Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych do tych izb (współautor: P.Zientarski), [w:] Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.): Polska - Kazachstan, Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017,ss. 103 - 116.  
 102. Instytucja stanu klęski żywiołowej w polskim systemie prawnym (współautor: K.Płonka - Bielenin), [w:] Ł.Baratyński, P.Ramiączek, K.Spryszak (red.): Współczesne wyzwania Państwa i prawa. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2017, ss. 597 - 612.
 103. Standardy demokratyczne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie a Konstytucja RP - doświadczenia praktyki ustrojowej, [w:] J.Jaskiernia, K.Spryszak (red.): Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Kielce, 12-14 czerwca 2017r., Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2017, ss. 471 - 498.
 104. Charakterystyja afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Geneza, ewolucja, specyfika, [w:] J.Jaskiernia, K.Spryszak (red.): Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia - instytucje - nowe wyzwania - praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 177-191.
 105. System ochrony praw człowieka w Związku Australijskim. Geneza, fundamenty, specyfika, [w:] J.Jaskiernia, K.Spryszak (red.): Nowe wyzwania i rozwiązania w systemach ochrony praw człowieka w Autralii i Oceanii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 9-22.
 106. Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły (współautor: D.Wojtczak), [w:] R.Balicki, M.Jabłoński (red.) Dookoła Wojtek ...Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, ss. 65-77.
 107. Interpretation of the Principle of Informing Parties in Polish Administrative Proceeding - Conclusions and Postulates (współautor: Katarzyna Płonka - Bielenin), International and Comparative Law Review No.1/Vol. 18/ 2018, Palacky University, Mezinarodni a srovnaci pravni revue, Univerzita Palackeho v Olomouci, ss. 231-241.
 108. Słowo wstępne, [w:] A.Bisztyga, A.Chodorowska, A.Feja-Paszkiewicz (red.): Prawo samorzadu terytorialnego - doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Fundacja Państwo Prawa, Zielona Góra 2019, s. 9-11..
 109. Prawa socjalne i ich ochrona w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (współautor: B.Przywora), [w:] A.Hauser, M.Urbaniak (red.): Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Poznań 2019, ss. 12-41.
 110. Nature of OSCE commitments in the area of democracy, rule of law and human rights, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 5(51)2019, ss.271-285.
 111. Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wykonujący zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji (współautor: J.Węgrzyn), [w:] M.Chmaj, H.Olszewski (red.): Orzecznictwo sądowe jako źródło prawa, Scriptorium Wydawnictwo Naukowe, Opole 2019, ss. 53-71.
 112. Zasada samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, [w:] Проблеми трансформації конституційних засад фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні матеріали міжнародної онлайн-конференції з питань децентралізації 25 червня 2020 року (Присвячено 24-ій річниці Конституції України), Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» Навчально-науковий юридичний інститут Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права Центр дослідження конституційної юстиції,  Iwanofrankiwsk 2020, ss. 19 – 28.
 113. Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3992, Przegląd Prawa i Administracji CXXI, Wrocław 2020, ss. 185 - 205.
 114. Significance of the constitutional public interest clause for the process of amending the constitution, Przegląd Prawa Konstytucyjnego No. 5/2020, ss.49-61.
 115. Panjatije gławnowo principa konstitucii. Polskij wzgljad, [in:] W.A.Malinovskij, B.M.Nurmuchanov, M.K.Badalev, M.S.Sulejmanova (eds.): XXI Century Constitution - Rule of Law, Value of Person and Effectivness of State, Collection materials, Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, Nursultan 2020, pp. 87-90.
 116. Critic of attendance treshold in a nationwide referendum, Przegląd Prawa Konstytucyjnego No. 6/2020, ss. 45-55.
 117. Transformation of Some Functions of the State in the Information Society, (współautorzy: S.M.Srapilov, G.A.Alibayeva, Zh.FD.Tarap, A.G.Duysenkul; Al-Farabi Kazakh National University Journal of Actual Problems of Jurisprudence No.4(96), 2020, pp. 16-22.
 118. Stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w Polsce (współautor: P.Kuczma), Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 5(63)/2021, ss. 281-295.
 119.  Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo Nr 9/2021, Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ss.123 - 132.
 120. Wolności i prawa jednostki w stuletniej perspektywie polskiego konstytucjonalizmu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 4(62)/2021, ss. 158-171.
 121. Die Krise der liberalen Demokratie  versus das Konzept des demokratischen Rechtsstatates, [w:] Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift Nr 4/2021, Das Magazin der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung, ss. 10-15.
 122. Słowo wstępne, [w:] K.Płonka-Bielenin, D.Wolski (red.): Prawne aspekty turystyki i rekreacji w dobie pandemii - teoria i praktyka, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, (złożono w wydawnictwie).
 123. Wybory do organów samorządu terytorialnego na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz standardów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (współautor: Anna Feja - Paszkiewicz), [w:] Andrzej Bisztyga, Ivan Pankevych (red.) Wybrane zagadnienbia prawa samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2022, ss. 17 - 39.
 124. Need for the existence of the Senate of Republic of Poland and the concept of its functions, [w:] Monika Bator-Bryła, Stanisław Adam Paruch, Kamil Spryszak (Scientific Editors): Main Challenges for Democracy, the Rule of Law, and the Protection of Human Rights in the Modern World. Studies in Honour of Professor Jerzy Jaskiernia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, ss.343-354.
 125. The Outline of Constitutional Regulations on the Freedom of Consiense and Religion in Poland (współutor: P.Kuczma), Religions 2022, 13 (1), Switzerland, https://doi.org/10.3390/rel13010007.
 126. Prawowi aspekti wyplati woennih reparacij: polskij doswid (współautor: I..Pankiewicz), [w:]   Ukrajna w umowah transformacii miżnarodnoj sistiemi biezpieki / Ukraine and Transformation of International Security System, , Materiali miżnarodnoj naukowo-prakticznoj konfieriencii, 12 trawnija 2023, Fakultiet Miźnarodnih widnosti, Lwywskij nacionalnij uniwiersitiet imieni Iwana Franka, Lwyw 2023, s. 11-16.
 127. Stan przestrzegania Konstytucji RP w okresie IX kadencji Sejmu RP (2019-2023). Raport. (wspóautor: Anna Chodorowska) Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Kraków 2023, http://ptpkcw.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2023/12/Raport-PTPK-2023.pdf
 128. Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie sposobów wykonywania zadań własnych na przykładzie porozumień zawieranych między jednostką samorządu terytorialnego a samorządowym zakładem budżetowym (współautor: Ewa Szewczyk), [w:] Andrzej Biztyga, Jerzy Ciapała, Agata Pyrzyńska (red.), CH BECK, Warszawa 2023 (złozono do druku).
 129. European Dimension of the Constitution of Republic of Poland (współautor: Daniel Wojtczak): [w:] Andrzej Bisztyga (Ed.): European Dimension of the Constitution, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2023 (złożono do druku).
 130. Suwerenność państwa a przystąpienie Ukrainy do NATO i UE, [w:] Krzysztof Eckhardt, Petro Steciuk (red.): Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO, Bonus Liber, Rzeszów 2023 (złożono do druku).
 131. Normative and jurisprudence grounds for entaitling free legal aid in the Constitution of Reublic of Poland (współautor: Anna Chodorowska), [w:] Marian Grzybowski, Bogusław Przywora, Aleksandra Syryt (eds.): Free Legal Aid, Theory, Legal Basis and Practice. European Standards, Volume 1, Peter Lang GmbH, Berlin-Lausanne-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2024, s. 65-77.

OPUBLIKOWANE GŁOSY W DYSKUSJI
PUBLISHED VOICES IN DISCUSSIONS
ПУБЛИКОВАННЫЕ ГОЛОСА В ДИСКУССИЯХ

 1. E – voting, w: S.Grabowska, R.Grabowski (red.): Alternatywne sposoby głosowania  a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007, ss. 96 – 98.
 2. Pełnomocnik wyborczy, [w]: S.Grabowska, R.Grabowski (red.): Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007, ss.158 – 161.
 3. O zasadzie równości, [w]: E.Ćwiąkała: Spotkanie dyskusyjne w redakcji „Przeglądu Sejmowego” na temat zasady równości, 19 października 2011 r., Przegląd Sejmowy Nr 6(107)/2011, s. 236-239.
 4. Trzy uwagi o upodmiotowieniu Senatu, [w]: Senat w tradycji i praktyce   ustrojowej Rzeczypospolitej, Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2013, ss. 95-99.
 5. Wspomnienie o Profesorze Leszku Wiśniewskim, [w:] R. Wieruszewski: Leszek Józef Wiśniewski – wspomnienie o Przyjacielu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3(15)/2013, ss. 268 – 269.
 6. O potrzebie zachowania Senatu, [w:] A.Bisztyga, P.Zientarski (red.): Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP. Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ss. 262-263.
 7. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Szymczaku, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 6(22)/2014, s. 218.
 8. Carum est, quod rarum est czyli słów kilka o współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek, [w:] J.Brylewska, J.Orzeł (red.): Dwadzieścia pięć lat minęło ..., Księga Jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydawnictwa Adam Marszałek,Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2015, ss. 493-497.
 9. Wspomnienie o Profesorze Pawle Sarneckim, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1/2017 (35), ss. 285-286.
 10. Wspomnienie o Doktorze Arturze Preisnerze, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 3/2018 (43), s. 247-248.
 11. Wspomnienie o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1/2018 (43), s. 197-198.
 12. Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Orłowskim, Przegląd Prawa Konstytucyjnego (złożono do druku).
 13. Wspomnienie o Profesorze Wiesławie Skrzydle, Przegląd Prawa Konstytucyjnego (złożono do druku).
 14. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Smolińskim, Przegląd Prawa Konstytucyjnego (złożono do druku).

 

ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH NORMATIVE
ACTS COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Akty normatywne (współautor: L.Zacharko), „Wieczorek-Press”, Dąbrowa Górnicza 1994, ss.61.
 2. Polskie prawo konstytucyjne, Akty normatywne, (współautor: R.M.Małajny), „Wieczorek-Press”, Dąbrowa Górnicza  1994, ss.863.
 3. Polskie prawo administracyjne, Akty Normatywne, Tom I, (współautorzy:  M.Walentek i L.Zacharko), „Wieczorek-Press”, Dąbrowa Górnicza 1995, ss.793.
 4. Polskie prawo administracyjne, Akty normatywne, Tom II, (współautorzy: M.Walentek i L.Zacharko), „Wieczorek-Press”, Dąbrowa Górnicza 1996, ss.855.
 5. Materiały pomocnicze do nauki prawa turystycznego (współautor: L.Zacharko), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 1996, ss.188. 

 

RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE
REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES
ОТЗЫВЫ и БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

 1. Gerhard Brunner, Frank Hofer: Staats- und Verwaltungsorganisation in Deutschland, Handbuch  der Internationalen Rechts- und Verwaltungssprache (Deutsch-Polnisch), Tłumaczenie na język polski: Bogusław Banaszak, Przegląd Sejmowy nr 1(18)/1997, s.89-90.
 2. Ingeborg Bergreen-Merkel, Norbert Kraxenberger: Europaische Union, Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwaltungssprache (Deutsch-Polnisch), Tłumaczenie na język polski: Bogusław Banaszak, w: Państwo i Prawo, miesięcznik INP PAN nr 3/1997, s.96-97.
 3. Bogusław Banaszak: Prawo wyborcze obywateli,  Wydawnictwo Sejmowe, [w:] Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, s.180-181.
 4. Tadeusz Jasudowicz: Śladami Ludwika Ehrlicha: do Pawła Włodkowica po naukę o prawach człowieka, Torun 1995, w: Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, 182-184.
 5. Bogusław Banaszak: Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1999, w: Państwo i Prawo, miesięcznik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, nr 7 / 1999, s. 94
 6. Jan Boć (red.): Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, w: Przegląd Sejmowy Nr 4/1999, s. 89 - 91
 7. Lord Lester of Herne Hill QC and Professor Dawn Oliver: Constitutional Law and Human Rights, Butterworths, London 1997, in: Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Volume XLIV, Wrocław 2000, pp. 245 - 247, (in English).
 8. Adam Łazowski: Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 9 (2003), ss. 191 – 193.
 9. Bogusław Banaszak: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze , Kraków 2004, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 10 (2006), ss. 199 – 201.
 10. Zbigniew Witkowski: Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989 – 2004, Toruń 2004, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 10 (2006), ss. 203 – 207.
 11. Aleksander E. Waszkiewicz: АктуальныеПроблемыконституционногоправаРеспу блики Белорусьизарубежныхстран, Mińsk 2004, w: "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" Nr 10, Katowice (2006), ss. 207 – 209.
 12. P.M.Rabinowicz, S.E.Fedyk: Особливоститлумаченняюридичныхнормшчедоправлюдини (заматериаламипрактикиЕвропейского СудузПравЛюдини) Lviv 2004, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 10 (2006), ss. 209 – 211.
 13. Renata Hliwa, Roman Wieruszewski (opr. redakcyjne): Komentarze Ogólne Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z lat 1999 – 2004, Poznań 2004, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 10 (2006), ss. 215 – 217.
 14. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak, Maciej Lubiszewski, Rafał Mizerski: Prawa czlowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 10 (2006), ss. 217 – 219.
 15. Jelena Kondratieva - Bryzik: Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 13 (2010), ss.259-264.
 16. Bogusław Banaszak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, w: Humanistyczne Zeszyty Naukowe Nr 13 (2010), ss264-267.
 17. Państwo Prawne Nr 1(1) czerwiec 2011 roku, Czasopismo Prawnicze Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
 18. M.Chmaj, M.Waszak, J.Zbieranek (red.): O demokracji w polskich partiach politycznych, Instytut Spraw Publicznych, Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2011, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 19. S.Bożyk, M.Grzybowski: Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, w: Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja, Katowice 2013, ss. 138 – 143.
 20. Bogusław Przywora: Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, [w]: Przegląd Sejmowy Nr 3(116)/2013, ss. 162-167.
 21. H.Zięba – Załucka, T.Bąk (red.): Terroryzm a prawa człowieka, Kraków – Rzeszów – Zamość 2012, [w]: Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3(15)/2013, ss. 219 – 224.
 22. Jarosław Szymanek: Ustrój konstytucyjny Kazachstanu, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014, [w]: Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr     1 (17) /2014, ss. 279-283.
 23. Justyna Węgrzyn: Prawo konsumenta do informacji w Konstytucji RP i w prawie unijnym, Uniwersytet Wrocławski, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, [w]: Przegląd Sejmowy Nr  /2014.          
 24. Anna Michalak: Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych, Warszawa 2013, [w]: Przegląd Sejmowy Nr  2(121)/2014, ss.  161-167.
 25. Witold Sobczak: Wolność sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2013, [w:]  Przegląd Sejmowy Nr 2(127)/2015 ss. 181-188.
 26. Piotr Zamelski: Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2014, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka Nr 17 (2014), ss. 239 - 243.
 27. Łukasz Baratyński: Problem prawa do środowiska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2015, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 4 / 2016, ss. 269 - 279.
 28. Kamil Spryszak: Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, [w:] Studia Wyborcze, s. 127-135.
 29. Anna Rakowska - Trela: Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015, [w:] Studia Wyborcze, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,  Tom XXII / 2016.
 30. Jakub Robel:Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 33/2017, s. 245-251.
 31. Kamil Spryszak:Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego (w druku).
 32. Renata Kusiak - Winter: Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, [w:] Studia Prawa Publicznego Nr 4/2019, ss.179-184.

 

REDAKCJE NAUKOWE PERIODYKÓW PRAWNICZYCH
SCIENTIFIC EDITIONS OF THE LEGAL PERIODICALS
НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПЕРИОДИКОВ

 1. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 1 (1994).
 2. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 2 (1995).
 3. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 3 (1996).
 4. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 4 (1997).  
 5. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 5 (1998).  
 6. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 6 (1999).  
 7. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 7 (2001).  
 8. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Tutystyki w Żywcu Nr 1 (2002)  
 9. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 8 (2002).  
 10. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 9 (2003).  
 11. Andrzej Bisztyga, Anna Łabno (Redakcja naukowa): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 10 (2006).
 12. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Zeszyt Nr 32 (2007) Katedry Prawa i Administracji.
 13. Andrzej Bisztyga (Redaktor naukowy): Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Zeszyt Nr 33 (2007) Katedry Prawa i Administracji.  
 14. Andrzej Bisztyga, Leszek Wieczorek (Redakcja naukowa): Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka Nr 13 (2010).
 15. Andrzej Bisztyga, Tomasz Moll (Redakcja  naukowa): Bieżące wyzwania prawa, Zeszyt Naukowy Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja Nr 1/2012, Katowice 2013.
 16. Andrzej Bisztyga, Tomasz Moll (Redakcja naukowa): Wybrane problemy prawa administracyjnego i prawa gospodarczego, Zeszyt Naukowy  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja  Nr  3/2013,  Katowice 2013.

 

SPRAWOZDANIA
REPORTS
ОТЧЕТЫ

 1. Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, Konferencja naukowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,  Katowice, 11-13.04.1996r., Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 3(11)/1996, s.141.
 2. Ochrona danych w Polsce i w Niemczech - koncepcje, praktyka, polityka, Konferencja naukowa, Warszawa 10-11.10.1996, Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, ss. 190-192.
 3. Prawa Człowieka, Spotkanie z prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Markiem Nowickim, Klub samorządowy, Katowice 22.03.1997, Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, s.193.
 4. Nowa Konstytucja, Spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, 16.05.1997, Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 4(12)/1997, ss.194-196.
 5. Prawa człowieka: Perspektywa prawnomiędzynarodowa, Seminarium salzburskie, Salzburg - Schloss Leopoldskron, 1 - 8 sierpnia 1998, Prawa Człowieka - Humanistyczne Zeszyty Naukowe nr 5(13)/1998, ss. 194 - 197.
 6. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konferencja Naukowa, 17 czerwca 2000, Białoruskie Centrum Konstytucjonalizmu i Badań Prawnoporównawczych, Mińsk, Państwo i Prawo nr 8/2000, 103-104.
 7. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a sądy, 29 czerwca 2000, Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej - Instytut Spraw Publicznych, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka nr 7 (2000)
 8. Dialog polsko – niemiecki, Konferencja naukowa, Instytut Studiów Strategicznych, Konrad Adenauer Stiftung, Auditorium Maximum, Kraków, 3 listopada 2006r., Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Zeszyt Nr 32, Red.: Andrzej Bisztyga, Katowice 2007, ss. 412 – 417.
 9. Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Konferencja  naukowa w ramach obchodów 90. rocznicy pierwszego posiedzenia  Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11 grudnia  2012r.,  Zeszyt Naukowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja,   Nr 1/2013, Katowice 2013, ss. 146-150.
 10. Sprawozdanie ze stażu prawniczego magistrantów Wydziału Prawa   Tarazskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Kh. Dulaty w Tarazie, Kazachstan, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W.  Korfantego w Katowicach, Katowice, 12-21 grudnia 2012r. (współautor: J.Cop-Petrova), Zeszyt Naukowy  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja Nr 1/2013, Katowice 2013, ss. 150-153.
 11. Report on Seminary “Legislative Experiences of Poland and Kazakhstan in the  Scope of the self-government and national minority policy, Warsaw, Senate of the  Republic of Poland  cooperation with Embassy of Kazakhstan, Senate of Republic of Poland, 9 July 2014, Polish Political Science Yearbook No. 2014.
 12. .Sprawozdanie z Seminarium pt. „Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”. Komisja Ustawodawcza Senatu RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu, Senat RP, Warszawa 9 lipca 2014 r. , Studia Orientalne Nr  2(6) / 2014, s.262-266.
 13. Sprawozdanie z Seminarium Polsko-Kazachstańskiego, Komisja Ustawodawcza Senatu RP we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu w Warszawie, Senat RP, Warszawa, 16 czerwca 2015r., Studia Orientalne Nr 2(8)/2015, s.127-130.
 14. Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 21-22 maja 2015r., Studia Orientalne Nr 1(7)/2015, s. 159-164.
 15. Report from the 2nd International Asian Congress, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Fundacja Wspierania Wspópłracy Międzynarodowej Imienia Profesora Czesława Mojsiewicza, Centrum Badań Wschodnich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 21-22 May 2015, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 6(28)/2015, s.263-271.
 16. Report on Polish - Kazach Seminar, Senate of the Republic of Poland, Warsaw, 15 June 2015, Polish Science Yearbook, Vol. 44(2015), s.300-303. 
 17. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego - 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego (współautor: Justyna Węgrzyn), 17-19 września 2015 roku, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski; Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka Nr 18 (2015), Red. Leszek Wieczorek, s. 261-271.
 18. 13. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs - Prawa Człowieka w Filmie (współautor: Justyna Węgrzyn), Zielona Góra, 29-30 październiak 2015r.; Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka Nr 18 (2015), s. 271-275.
 19. Current Issues of Electoral Law in Poland. The Confrerence Report, Zielona Gora, Poland, Silesian Journal of Legal Studies, Vol. 8 (2016), Faculty of Law and Administration, University of Silesia, s. 153-160.
 20. The 13th Watch Docs Travelling Film Festival: Human Rights in Film, The Festival Report, Zielona Gora, Poland, Silesian Journal of Legal Studies, Vol. 8 (2016), Faculty of Law and Administration, University of Silesia, s. 164-166.
 21. Islam europejski ziem polskich, Seminarium naukowe, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 6 grudnia 2016r, Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno - kulturalny poświęcony Tatarom w Polsce i na świecie, Nr 1(33), Rok 1438/2017, s. 6.
 22. Sprawozdanie z seminarium "Islam europejski ziem polskich" (współautor: Marek Moroń), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, (współautor: Marek Moroń) Katowice, 6 grudnia 2016 roku, Studia Orientalne Nr 1 (11) / 2017, s. 225-233.

 

PUBLIKACJE W „GAZECIE PRAWNEJ” I INNE PUBLIKACJE
PRASOWE PUBLICATIONS IN „LEGAL GAZETTE” AND OTHER PRESS PUBLICATIONS
ПУБЛИКАЦИИ В "ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ" и ДРУГИХ ЖУРНАЛАХ

 1. Zdrowie górników musi być chronione. Trzy pytania do prof. Anny Łabno i dr Andrzeja Bisztygi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Gazeta Prawna, 27 października 2005r., s. 26.
 2. Potrzebna jest debata społeczna, dyskusja w redakcji „Gazety Prawnej” z udziałem Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi, Ryszarda Kalisza i Jerzego Stępnia, Gazeta Prawna, 11 kwietnia 2006r., s. 2-3.
 3. Jakie przepisy należy zmienić w obowiązującej Konstytucji?, dyskusja z udziałem Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi, Ryszarda Kalisza i Jerzego Stępnia, Gazeta Prawna, 13 kwietnia 2006r., s. 20-21.
 4. Środowiska naukowe powinny wskazywać kandydatów, Gazeta Prawna, wypowiedź w dyskusji z udziałem Marka Safjana, Jerzego Stępnia i Andrzeja Bisztygi, 4 grudnia 2007r., s. 19.
 5. Konstytucja ważniejsza niż unijne traktaty, Gazeta Prawna, 13 grudnia 2007r.,  s. 20.
 6. Nie mamy tradycji silnego prezydenta, dyskusja z udziałem Leszka Kubickiego, Andrzeja Bisztygi, Ryszarda Kalisza, Jerzego Stępnia i Włodzimierza Wróbla, Gazeta Prawna, 7 marca 2008r., s. 2-3.
 7. Uprawnienia RPP i NBP trzeba będzie zmienić, dyskusja z udziałem Andrzeja Bisztygi, Jerzego Stępnia, Jacka Rostowskiego i Bronisława Komorowskiego, Gazeta Prawna, 3 lipca 2008r., s. 15.
 8. Przyjęcie euro wymusi zmianę konstytucji, Gazeta Prawna, 29 października 2008, s. 3.
 9. Trybunał Konstytucyjny oceni ubezpieczenia rolników, wypowiedź w związku z wnioskiem Business Centre Club do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z artykułem 32 Konstytucji RP, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Gazeta Prawna, 28 listopada 2008, s. 9.
 10. Wprowadzenie euro a referendum, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuły, 18 marca 2009 r.
 11. Wybory do Sejmu i Senatu, Rzeczpospolita Polska 2011, Dziennik Zachodni Polska The Times  Nr 239 z 13.10.2011 r., ss. 4-5.
 12. Udział naukowców z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w sejmowej konferencji o prawach człowieka, Uniwersytet Zielonogórski, Miesięcznik społeczności akademickiej, Kwiecień - Maj 2015, s. 53-54.
 13. Jest problem z listą Ślązaków. Kontrowersyjny 5-procentowy próg wyborczy, Dziennik Zachodni Polska The Times Nr 191 z 18.08.2015r., s. 05.
 14. Zjednoczonym dla Śląska list sprawdzać nie będą (wypowiedż), Dziennik Zachodni Polska The Times nr 225 z 26-27 września 2015r., s. 04.
 15. Czy zalecenia MSZ, ostrzegające przed wyjazdami do niektórych krajów i relacje medialne np. z zamachu stanu w Turcji, są czasami przesadzone? Rozmowa z prezesem śląskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki Grzegorzem Chmielewskim i z kierownikiem Katedry Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, profesorem Andrzejem Bisztygą - specjalistą od praw człowieka, Dziennik Zachodni, Magazyn nr 170 (21.590) z 22 lipca 2016 r., s. 05.

 

RECENZJE WYDAWNICZE
EDITOR’S REVIEWS
РЕДАКТОР РЕЦЕНЗИЙ

 1. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia (red.): Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989 - 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 2. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Mariusz Jabłoński (red.): Przegląd Prawa i Administracji Nr 83, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 83, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 3. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Tadeusz Mołdawa,  Jarosław Szymanek (red.): Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2010.
 4. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Norbert Szczęch (red.): Ius est ars boni et aequi, Księga Jubileuszowa z okazji V - lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2010.
 5. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy):  Jerzy Ciapała, Antoni Rost (Red.): Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin - Jarocin 2011.
 6. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Mariusz Bidziński: Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównawcze, Warszawa 2011.
 7. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Halina Zięba – Załucka (red.): Terroryzm a prawa człowieka, Rzeszów 2012.
 8. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska (red.): Konstytucyjny model władzy sądowniczej – wybrane problemy, Wrocław 2012.
 9. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Arkadiusz Wudarski (red.): W poszukiwaniu jakości życia – studium interdyscyplinarne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romualdowi Derbisowi, Częstochowa 2014.
 10. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Piotr Zamelski: Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego, Opole 2014.
 11. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Mariusz Jabłoński (red.): Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Admnistracji i Ekonomii Uniwerystetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.
 12. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Andrzej Pogłódek: Polski model zmiany konstytucji na tle porównawczym państw Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2014.
 13. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz – Żukowska (red.): Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, Wrocław 2014.
 14. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Kamil Spryszak: Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji miedzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 15. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Halina Zięba – Załucka (red.): System ochrony praw człowieka w RP, Rzeszów 2015.
 16. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora (red.): Instytucje ochrony praw człowieka, Warszawa 2015.
 17. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Joanna Marszałek-Kawa, Karolina Julia Hernalska (red.): Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Toruń 2015.
 18. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4, no. 1, Wrocław 2015.
 19. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): A.Gołębiowska, P.B.Zientarski (red.): Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowania prawne i społeczne, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.
 20. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy):Ewa Wójcicka, (red.): Europeizacja prawa publicznego - aktualne problemy i nowe wyzwania, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016.
 21. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Arkadiusz Wudarski (red.): Polska komparatystyka prawnicza. Badania naukowe, Warszawa 2016.
 22. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jakub Robel: Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach członkowskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
 23. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Marek Woch, Piotr Zientarski (red.): Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016.
 24. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia (red.): Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017.
 25. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Ulijasz: Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa - aspekt konstytucyjnoprawny, Warszawa 2017.
 26. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr Zientarski (red.): Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 27. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Radosław Koper (red.): Konstytucyjne podstawy ochrony praw czlowieka, IV Warsztaty doktoranckie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersyetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2017.
 28. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis Vol. 5 no. 2 2016/2017.
 29. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski (red.): Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 30. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski (red.): Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 31. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr BenedyktZientarski (red.): Sołectwo - Studium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 32. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Diana Dryglas, Jan Golba: Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie: studium przypadku Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2017.
 33. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Joanna Uliasz: Konstytucyjna ochrona prywatności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 34. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski (red.): Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, warszawa 2017.
 35. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Kazimierz Kleina, Piotr Świątecki (red.): Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.
 36. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Hubert Izdebski, Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski (red.): Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorzadu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018.
 37. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Wratislaviensis 2018, vol. 6, no. 2, Wrocław 2018.
 38. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Marek Piechowiak (red.): Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjologiczne podstawy prawa, Wydawnictwo CH BECK, WarszaWA 2018.
 39. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Elżbieta Mreńca, Piotr B. Zientarski, Bożena Czwojdrak (red.): Administracja państwowa i samorząd terytorialny w Polsce w ujęciu historyczno - prawnym. Wybrane zagadnienia, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018.
 40. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Posłuszny, Wiesław Skrzydło, Krzysztof Eckhardt (red.): Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa, Rzeszów 2019.
 41. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Artur Olechno: Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rzadów Ukrainy, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2019.
 42. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Regulacja wolnych zawodów prawniczych w ujeciu porównawczym", Wydawnictwo IWS, Warszawa 2019.
 43. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia: Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019.
 44. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Stanisław Adam Paruch: Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.
 45. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Hernandez - Połczyńska: Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Poznań 2019.
 46. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Wratislaviensis 2019, Vol. 8, no. 1, Wrocław 2019.
 47. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski (red.): Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i europejskim, Kancelaria Senatu, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.
 48. Andrzej Bisztyga (Rec. wydawniczy): Jan Golba: Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Krynica 2020.
 49. Andrzej Bisztyga (rec.wydawniczy): Marek Piechowiak: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.. Aksjologiczne podstawy prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020.
 50. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia: Realizacja funkcji Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemin politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 51. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): P.Zientarski (red.): Debata na temat Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Senat RP, 14 stycznia 2020r., Zeszyty Senackie, Zeszyt Nr 1/2020.
 52. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Wratislaviensis 2020, Vol. 9 no. 1, Wrocław 2020. 
 53. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Ewa Tuora - Swierchkott (red./Herausgeber): Rechsstaatlichkeit und Menschenrechte. 30 Jahre Deutsch - Polnische Juristen - Vereinnigung Festscgricht zum Jubilaum, Praworządność i prawa zasadnicze. Niemiecko - Polskie Stowarzyszenie Prawników. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30 - lecia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu / DeIurePL VerlaG se-iure-pl Regensburg 2025 / Deutsch - Polnische Juristen Vereingung e.V., Toruń 2020.
 54. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Hubert Izdebski: Komentarz do Konstytucji RP, Art. 3, Difin, Warszawa 2021.
 55. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Leonard Górnicki (red.): Folia Iuridica Universitetis Wratislaviensis 2021, vol, 10, no., Wrocław 2021.
 56. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia (red.): Dyplomacja parlamentarna, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2021.
 57. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Autor utajniony: Ingerencja w tajemnice komunikowania się w procesie karnym na tle prawnomiędzynarodowym i prawnoporównawczym, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022.
 58. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Hubert Izdebski: Komentarz do Konstytucji RP, Art. 20,21,22, Difin, Warszawa 2022.
 59. Andrzej Bisztyga (rewc. wydawniczy): Leonard Górnicki, Reanata Kusiak - Winter (red.): Folia Iuridica Universitetis Wratislaviensis 2022 / Vol. no. 2.
 60. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Bogusław Przywora, Anna Rogacka - Łukasik, Krzysztof Skotnicki (red.): Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa ddykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2022.
 61. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.): System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych (Tom I); System ochrony praw człowieka drugiej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych (Tom II); System ochrony praw człowieka trzeciej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych (Tom III), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 62. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Jerzy Jaskiernia: Institutions and Sources of Law of the European Union, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023.
 63. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Aldona Domańska (red.): Księga Jubileuszowa Profesora Krzysztofa Skotnickiego, Łódź 2023.
 64. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Bronisław Sitek: Komentarz do Konstytucji RP. Art. 23, 64. Warszawa 2023.
 65. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Radosław Grabowski (red.): 25 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie - Załuckiej z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.
 66. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Krzysztof Eckhardt, Petro Steciuk (red.): Wpływ wojny na system sprawowania władzy. Refleksje w kontekście agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę". WSPiA Rzeszowska Szkoła Prawa Rzeszów 2023.
 67. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): R.Tuleja (red.), P.Czarny, A.Dębowska, M.Florczak-Wątor, M.Krzemiński, S.Kubas, B.Naleziński, A.Niżnik-Mucha, M.Pach, P.Tuleja: Polskie prawo konstytucyjne (Podręcznik prawa konstytucyjnego), Kraków 2024.
 68. Andrzej Bisztyga (rec. wydawniczy): Agnieszka Łukaszczuk - Walter: Konstytucja kwietniowa. Geneza, obowiązywanie, stosowanie", Akademia Ekonomiczno - Humanistyczna w Warszawie, warszawa 2024.

 

RECENZENT PERIODYKÓW NAUKOWYCH
REVIEWER OD SCIENTIFIC JUSTISTICAL PERIODICALS
РЕЦЕНЗЕНТ НАУЧНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ПРАВУ

 

 1. Acta Univerisitatis Lodziensis. Folia Iuridica, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 2. Białostockie Studia Prawnicze, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku.
 3. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 4. Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, Wydawnictwo Apeiron.
 5. Ius et Administratio, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski.
 6. Krytyka Prawa, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego.
 7. Opolskie Studia Administracyjno - Prawne, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski.
 8. Przegląd Konstytucyjny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.
 9. Przegląd Legislacyjny, Rada Legislacyjna przy Prezesie rady Ministrów.
 10. Przegląd Prawa i Administracji, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.
 11. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 12. Przegląd Sejmowy, Kancelaria Sejmu RP.
 13. Przegląd Wschodnioeuropejski, Wydział Humanistyczny, Uniwerytet Warmińsko - Mazurski.
 14. Silesian Journal of Legal Studies, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.
 15. Studia Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 16. Studia Prawno - Ekonomiczne, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki.
 17. Studia Wyborcze, Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 
 18. Polityka i Społeczeństwo, Instytut Nauk Pollitycznych, Uniwersytet Rzeszowski.
 19. FONS, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa.
 20. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), c/o Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.
 21. European Journal of Public Matters, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski.
 22. Przegląd Legislacyjny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 23. Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 24. Przegląd Prawno - Ekonomiczny, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

WYWIADY
INTERVIEWS
ИНТЕРВЬЮ

 1. Rozmowa z dr hab. Andrzejem Bisztygą z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Gazeta Uniwersytecka, Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Islam a prawa człowieka, Styczeń 2010, s. 12-13 oraz http://gu.us.edu.pl, rozmawiała red. Katarzyna Rożko.
 2. Rozmowa z dr hab. Andrzejem Bisztygą z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, profesorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: Prezydent RP w systemie sprawowania rządów, Radio eM, rozmawiał red. M. Gramatyka, 27.04.2010 r.
 3. Rozmowa z dr hab. Andrzejem Bisztygą z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Zaprzysiężenie Prezydenta RP i jego kompetencje, Radio Katowice, rozmawiał red. Marcin Rudzki, 06.08.2010r.
 4. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Współpraca między GWSH a Pawłodarskim Uniwersytewtem Państwowym im. S.Torajgyrowa, Telewizja Okręgu Pawłodarskiego, Kazachstan, 14.09.2013r.
 5. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. Burkitbayem Ayaganem - Dyrektorem Instytutu Historii Państwa przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu: 550 lat państwowowści Kazachstanu, Kazachstańska Telewizja Publiczna, Senat RP, 16.06.2015r.
 6. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Telewizja Uniwesytetu Zielonogórskiego, 09.09.2015r., rozmawiała redaktor naczelna Anna Urbańska.
 7. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polskie Radio Zachód, 18.09.2015r., rozmawiał red. Sławomir Kordyjalik.
 8. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Justyną Węgrzyn - pracownikiem Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka WPiA UZ  i mgr Dobiesławem Barczyńskim - Prezesem Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego Civilitas: 14. Festiwal Filmowy Watch Docs, Zielona Góra 2016, Polskie Radio Zachód, 23.05.2016.
 9. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogorskiego:  Teoretyczne i doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w Europie, Ałmata, Kazachstan, Pierwszy Kanał Telewizji Kazachstan, 27.09.2018r. 
 10. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: Znaczenie współpracy naukowej między akademickimi ośrodkami Polski i Kazachstanu, Wystawa "Dziedzictwo Wielkiego Stepu", Ratusz Miejski, Gdańsk, Pierwszy Kanał Telewizji Kazachstan, 10.10.2018r.
 11. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: Cele Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego" organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Organizacji Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,  Zielona Góra, Polskie Radio Zachód, 19.10.2018r.
 12. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego: Wymiana naukowych doświadczeń między polskimi i ukraińskimi ośrodkami akademickimi, Łuck, Wołyńska Telewizja TRK Avers, 10.09.2019r.
 13. Rozmowa z prof. Andrzejem Bisztygą - Dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego: Współpraca naukowa miedzy polskimi a kazachstańskimi, prawniczymi  ośrodkami naukowymi, Telewizja Obwodu Ałmatyńskiego, Kazachstan, 22 października 2022r.

 

RECENZJE KONKURSOWE

COMPETITION REVIEWS

 1. Andrzej Bisztyga (rec.): M.Myl: Członkowie rodziny jako ofiary poważnych naruszeń praw człowieka. Studium z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021; Konkurs na najlepszą monografię 2022, Grupa Polska Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego / Polish Group of International Law Association.
 2. Andrzej Bisztyga (rec.): Iwona Florek, Konkurs Instytutu De Republica na stypendium dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych, edycja 2022.


PRAWNE EKSPERTYZY I OPINIE

LEGAL EXPERTISES AND OPINIONS
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И МНЕНИЯ

 1. Ekspertyza prawna dla Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Wieczorka pt. „Mechanizmy polskiego prawa wyborczego na tle porównawczym”, maj 1993 r., ss. 10.
 2. Ekspertyza prawna dla Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, kwiecień 2001r., ss. 10.
 3. Ekspertyza prawna dla senator RP Genowefy Grabowskiej pt. „Geneza polskiego konstytucjonalizmu”, czerwiec 2002 r., ss. 18
 4. Ekspertyza prawna dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pt. „Rola i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego w polskim systemie polityczno – prawnym RP, grudzień 2002 r., ss. 8
 5. Ekspertyza dla Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu dotycząca senackiego projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, sierpień 2003, ss. 12.
 6. Ekspertyza prawna dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Górników „Solidarność” w sprawie konstytucyjności projektów ustaw: obywatelskiego i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach             i rentach z Fuinduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki 3684 i 3791), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych (druk 3823), lipiec 2005 r. (razem z prof. A.Łabno), ss. 16
 7. Opinia prawna dla Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Konstytucją RP  projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (projekt OIRP/B-150), 14 września 2009 r., ss. 18
 8. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza opracowane dla Zarządu Krajowego Socjaldemokracji Polskiej, październik 2009 r.
 9. Opinia prawna dla Biura Dokumentacji i Analiz Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pt. "W jaki sposób w świetle przepisów Regulaminu Senatu oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora należy traktować nieetyczne zachowanie się senatora niezwiązane z wykonywaniem mandatu?", luty 2011 r., ss. 12.
 10. Opinia prawna dla Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na temat oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, , maj 2011 r., ss. 40.
 11. Ekspertyza prawna dla Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu nt. „Czy wykonywanie czynności w ramach interwencji senatorskiej w stosunku do Polaków mieszkających. Przebywających za granicą w miejscu ich aktualnego pobytu jest wykonywaniem mandatu senatorskiego?, maj 2012 r., ss.14.
 12. Ekspertyza konstytucyjna dla Kancelarii Domański, Zakrzewski i Palinka nt. „Czy wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej za niektóre wykroczenia drogowe, w miejsce dotychczasowej odpowiedzialności na podstawie prawa o wykroczeniach, będzie zgodne z Konstytucją RP?”, 23 grudnia 2012 r., ss.11.
 13. Ekspertyza prawna sporządzona dla Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, będąca analizą porównawczą zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sedziego lub prokuratora z uwzględnieniem propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy, kwiecień 2013, ss. 12.
 14. Opinia prawna przygotowana dla Krajowej Izby Urbanistów, w przedmiocie konstytucyjności projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w zakresie w jakim przewiduje faktyczną dereglamentację zawodu urbanisty i znosi samorząd zawodowy urbanistów, (Chmaj i Wspólnicy Kancelaria Radcowska Sp.K., Warszawa), czerwiec 2013, ss. 18.
 15. Opinia prawna w sprawie oceny możliwości ponownego ubiegania się o wybór do pełnienia funkcji Prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN) przez obecnego Prezesa PAN, Wiceprezesów Akademii oraz przez Prezesów oddziałó PAN w kolejnej kadencji tych organów,  w świetle ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, sporządzona dla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 7 stycznia 2015 roku.
 16. Ekspertyza prawna w przedmiocie oceny zgodności z artykułami 2,5 oraz 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej artykułu 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim uzależnia zgodę na wycięcie drzewa z pasa drogowego od zastąpienia go innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów, sporządzona dla Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, 3 lutego 2015r., (razem z prof. B.Banaszakiem),  20 stycznia 2015 roku, ss.16.
 17. Opinia prawna w przedmiocie prawidłowego trybu postępowania w sytuacji złożenia przez Prokuraturę wniosku o uchylenie immunitetu formalnego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli przygotowana na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich Sejmu RP, 22 września 2015r.
 18. Opinia prawna nt. zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), w szczególnosci z jej artykułem 67 ust. 1 i artykułem 32 ust. 1, paragrafu 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe (DzU z 2011r. Nr 237, poz. 1412) w świetle rozdziału 4a i 4b ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2016r., poz. 1506 z późn. zm.), sporządzona dla Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, 25 września 2017 roku, ss. 17.
 19. Opinia dotycząca Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu do Narodu Kazachstanu z dnia 5 października 2018 roku, sporządzona na wniosek Ambasadora Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice, 8 października 2018 roku, ss. 5.
 20. Opinia dotycząca Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu do narodu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zaprzestania sprawowania urzędu Prezydenta Republiki Kazachstanu z dniem 20 marca 2019 roku sporządzona na wniosek Ambasady Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice, 23 marca 2019 roku, ss. 5.
 21. Opinia prawna w sprawie wyników wyborów na urząd Prezydenta Republiki Kazachstanu i ich znaczenia dla Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona na wniosek Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, Zielona Góra, 12 czerwca 2019r., ss. 6.
 22. Opinia dotycząca Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu do Narodu w sprawie konstruktywnego dialogu społecznego oraz stabilności i prosperity Kazachstanu sporządzona na wniosek Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, Katowice, 18 września 2019r., ss.4.
 23. Opinia prawna dotycząca przystąpienia przez Republikę Kazachstanu do Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych sporządzona na wniosek Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie, Katowice, 12 stycznia 2021r., ss.5.
 24. Opinia prawna ws Prezydenckiego programu reform politycznych w Republice Kazachstanu sporządzona wniosek Ambasadora Republiki Kazachstanu w Warszawie, Zielona Góra, 18 kwietnia 2022 r., ss. 6.

 

UCZESTNICTWO W NAUKOWYCH KURSACH, SEMINARIACH I KONFERENCJACH
PARTICIPATION IN SCIENTIFIC COURSES, SEMINARIES AND CONFERENCES
УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КУРСАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

 1. Course of Public International Law / Kurs międzynarodowego prawa publicznego, Hague Academy of Public International Law / Haska Akademia Prawa Międzynarodowego, lipiec – sierpień 1992r., udział w dyskusji plenarnej.
 2. International Human Rights Course / Miedzynarodowy kurs praw człowieka, Poznan Human Rights Centre / Poznańskie Centrum Praw Człowieka, INP PAN, Poznań, wrzesień 1992r., udział w dyskusji plenarnej i w tematycznej grupie dyskusyjnej kierowanej przez prof. Allana Rosasa (Academi Abo, Turku University, Finland).
 3. Sesja naukowa Katedr Prawa  Konstytucyjnego,  Zakład Prawa Konstytucyjnego Filii UW w Białymstoku, Białowieża, 8 - 10 czerwca 1995.
 4. Konferencja naukowa: Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie Zachodniej i Środkowowschodniej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 11 -  13 kwietnia 1996r., przedstawiony wykład pt. „Polska wobec Konwencji Europejskiej i  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.
 5. Sesja naukowa Katedr Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ciechocinek, 1 - 4 czerwca 1997.
 6. Seminarium salzburskie: Prawa człowieka: perspektywa prawnomiędzynarodowa, Sesja nr 359, Salzburg, Schloss Leopoldskron, sierpień 1998 r., udział w dyskusjach plenarnych oraz w tematycznej grupie dyskusyjnej, kierowanej przez Lorda Lestera of Herne Hill QC.
 7. Konferencja naukowa: Prawa człowieka: geneza, stan obecny i przyszłość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera, Lublin, 10 grudnia 1998 r., wygłoszony referat: „Europejski Trybunał Praw Człowieka”.
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: Europejska Konwencja Praw Człowieka, Białoruskie Centrum Konstytucjonalizmu i Badań Prawnoporównawczych, Dyrektoriat Praw Człowieka Rady Europy, Mińsk, 17 czerwca 2000,  wygłoszony referat:  „Reception of the European Human Rights Convention in Poland. Seven Years of  Experiences”.
 9. XVIII Edycja Letniej Szkoły Praw Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 5 maja 2001, przedstawiony wykład: „Równość płci w prawie Unii Europejskiej”.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Festiwal Czterech Kultur, Uniwersytet Łódzki,  Łodź, 3 – 4 października 2002 r., publikacja w materiałach konferencyjnych.
 11. Konferencja naukowa: Zasada równości w prawie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 16 – 17 października 2003 r., przedstawiony wykład pt.: „Równy status kobiet i mężczyzn – nowe wyzwanie dla polskiego legislatora”, publikacja w materiałach konferencyjnych.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa: Parlament Europejski a parlamenty międzynarodowe”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 13 – 16 listopada 2003 r.
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesne prawo porównawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 21 maja 2004 r., głos w dyskusji.
 14. Konferencja Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno – prawne. Najnowsze kierunki badań, Uniwersytet Śląski, 26 – 28 maja 2006 r., głos w dyskusji, publikacja w materiałach konferencyjnych.
 15. Konferencja naukowa: Dialog polsko – niemiecki,  Instytut Studiów Strategicznych, Fundacja Konrada Adenauera, Auditorium Maximum, Kraków, 3 listopada 2006 r., głos w dyskusji, publikacja sprawozdania z konferencji.
 16. Konferencja naukowa: Prawa człowieka w polityce zagranicznej RP, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 12 stycznia 2007 r., głos w dyskusji, publikacja w materiałach konferencyjnych.
 17. Konferencja naukowa: Problemy z zagwarantowaniem przestrzegania Praw Podstawowych w Europie, pod honorowym patronatem Marszałka RP Bogdana Borusewicza, Komisja Praw Człowieka i Praworządności i Senatu RP, Centrum  Stosunków Międzynarodowych, Senat RP, Warszawa, 12 lutego 2007 r., głos w dyskusji.
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Uniwersytet Rzeszowski, Krajowe Biuro Wyborcze, Rzeszów, 26 – 27 marca 2007 r., głos w dyskusji, publikacja w materiałach  konferencyjnych.
 19. Międzynarodowa konferencja naukowa: Udział rządu w procesie legislacyjnym, Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 18 września 2007 r.
 20. Ogólnopolska konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego: Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 22 września 2007 r.
 21. Międzynarodowa konferencja naukowa: Demokratyczne państwo prawne w teorii i praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Zakład Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, Uniwersytet Łódzki, 4 - 6 września 2008 r.
 22. Polska na drodze do Euro, konferencja naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Konstatntego Adama Wojtaszczyka, w ramach  programu Jean Monnet Chair. Prelegent i uczestnik panelu prawno - ustrojowego wraz doc. dr hab. Ryszardem Chruściakiem, sędzią Magdaleną Jungnikiel, red. Stanisławem Michalkiewiczem oraz dr Ryszardem Piotrowskim, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 10 marca 2009r., wygłoszony referat: "Konstytucyjne aspekty przystąpienia przez Polskę do strefy euro", udział w dyskusji, publikacja w materiałach pokonferencyjnych.
 23. Medzinarodna konferencia "Pluralizmus moci a prawa", Tatranska Strba, 25 - 27 marca 2009r., Ustav Statu a prava, Slovenska Akademie Ved' - Instytut Państwa i Prawa, Słowacka Akademia Nauk. Referat pt. "Konstytucyjne aspekty multicentryczności systemu prawa",udział w dyskusji, publikacja w materiałach pokonferencyjnych.
 24. Międzynarodowa konferencja naukowa "Implementacja prawa Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 7 - 9 maja 2009 r., udział w dyskusji.
 25. Debata Ministrów Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Praw Podstawowych, Warszawa, 16 października 2009r.
 26. Międzynarodowa konferencja "Wokół granic wolności wypowiedzi", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28-29 października 2009 r., udział w dyskusji.
 27. When East Meets the West - Islam, Human Rights and Secular Values, International Scientific Conference, European Science Foundation, University of Leicester, Stambuł, 6 - 8 listopada 2009, przewodniczący sesji The "Islamic" Cases in the Court of Strasbourg", przedstawione wystąpienie: The Religious Courts As the State Courts of the First Instance in the Selected Member States of European Union, udział w dyskusji.
 28. International Conference "Transformation of Judicial Systems in the States of Central and Eastern Europe 1990 - 2010", Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy we współpracy z Biurem Informacji Rady Europy w Warszawie, Fundacją Praw Podstawowych w Warszawie i Fundacją Promocji Prawa Europejskiego w Warszawie, pod patronatem honorowym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lecha Gardockiego, Legnica, 9 - 11 kwietnia 2010., wygłoszony referat: "Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie".
 29. Internationale Europakonferenz: Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Katowice, 12-14 kwietnia 2010 r.
 30. LII. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 27-29 maja 2010r.
 31. Parlamentaryzm zracjonalizowany w projektach zmian Konstytucji, Wydział Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 12-13 czerwca 2010r., wygłoszony referat pt."Postulat racjonalizacji instytucji referendum ogólnokrajowego".
 32. Economic Policy in European Union Member Countries, International Scientific Conference, Silesian University in Opava, Moravian-Silesian Region, Technical University of Ostrava (Faculty of Economics), Horni Lomna, September 8-9, wygłoszony referat:  The Procedural and Material Prerequisites of the Introduction of the Euro in the Republic of Poland.
 33. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydział Prawa i Administracji w Katowicach, Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Natolin, Katowice, 23-24.09.2010r.
 34. Law as a Unifying Factor of Europe - Jurisprudence and Practice, 21-23 October 2010, Faculty of Law, Comenius University in Bratislava, International Scholarschip on the 90th Anniversary of Jurisprudence and Legal Education  in Slovakia organized ander the Auspices of the President of the Slovak Republic Ivan Gasparovic, the President  of the European Parliament Jerzy Buzek and the Rector of the Comenius University Frantisek Gaher, wygłoszony referat: Relations Between European Convention on Human Rights and Charter of Fundamental Rights of Fundamental Freedoms. Problem of European Constitutional Law?
 35. Rozmowy o ograniczonym państwie, Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem na Uniwersytecie Śląskim, Gazeta Wyborcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, 9 marca 2011 r., udział w dyskusji.
 36. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka" pod patronatem honorowym Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjoerna Jaglanda; Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisja Sprawiedliwosci i Praw Człowieka Sejmu RP; Warszawa, Sejm RP, 18 - 19.04.2011 r., wygłoszony referat: Wątki islamskie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 37. Konferencja naukowa pt. „Kształtowanie gwarancji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Forum wymiany doświadczeń, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komendant Główny Policji, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice, 23-25 maja 2011 r., wygłoszony referat: Kontrowersje wokół uprawnień Policji do składania wniosków o ukaranie w postępowaniach karno-sądowych”.
 38. International Scientific Conference pt. "Free Movement of Goods and Persons across the Polish - Czech and Slovak Border in context of EU Law, 9-10 czerwca 2011, Wisła, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski; Pravnicka Fakulta, Masarykova Univerzita Brno, Wygłoszony referat: The Constitutional Principle of Social Market Economy And Its Protection.
 39. Konferencja naukowa EU Countries Economic Policies. On the Way out of Crisis? Silesian University of Opava, Technical University of Ostrava, Moravian - Silesian Region, Dolni Moravice, 6-9 September 2011, wygłoszony referat: The Constitutional Dimension of Public Finance in Poland. 
 40. Dyskusja naukowa: Zasada równości, Redakcja "Przeglądu Sejmowego”, Kancelaria Sejmu, Warszawa 19 października 2011r. Udział w dyskusji.
 41. IV Warszawsko – Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw   Człowieka na systemy ochrony praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa, 8 grudnia 2011r., wygłoszony referat: Orzecznictwo europejskie wobec islamu.
 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej "Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka" / "International Standards' Influence on Development of Democracy and Protection of Human Rights", Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka RP, Patronat honorowy: Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso i Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Warszawa 22-23 kwietnia 2012r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Udział: Członek Komitetu Naukowego Konferencji.
 43. Międzynarodowa konferencja naukowa „Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders”, Istebna – Jasnowice, 12 czerwca 2012, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  Wygłoszony referat: Transborder Effect in Polish Parliamentary Law?
 44. VI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego, Polska i Europa w czasie przemian. Współczesne przeobrażenia prawa konstytucyjnego, Wrocław/Borowa, 12- 14 września 2012r., wygłoszony referat: Zachodnia a islamska koncepcja praw      jednostki.
 45. Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP, Sejm RP, Warszawa, 29 listopada 2012r.
 46. Konferencja naukowa „Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej”, 90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa, 11 grudnia 2012r., udział w dyskusji i publikacja.
 47. Международная он-лайн конференция «Развитие общества, права о экономики в условиях глобализации»”, 12 grudnia 2012r.,Южно-казахстанский   государственный университет им. М. Ауезова w Szymkencie, Kazachstan, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 12 grudnia 2012 r., udział w dyskusji.
 48. Seminarium naukowe ”Ustawy incydentalne” w polskim porządku prawnym, Trybunał Konstytucyjny, 18 stycznia 2013r.
 49. Medzinarodna konferencia „Zmena prava”, Tatranska Strba, 20-22 marca 2013 r., Ustav statu a prava, Slovenska Akademie Vied – Instytut Państwa i Prawa, Słowacka Akademia Nauk, wygłoszony referat pt. Zmiana konstytucji jako źródło prawa o najwyższej mocy prawnej, udział w dyskusji, publikacja w materiałach pokonferencyjnych.
 50. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pt. „Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights. New Challenges – New Solitions”, Sejm RP, Warszawa 22-23 kwietnia 2013 r.. Patronat honorowy: Dean Spiellman – Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wygłoszony referat: Interwencja parlamentarzysty na rzecz obywateli polskich i Polaków przebywających za granicą jako przejaw dyplomacji parlamentarnej. Przewodnictwo sesji plenarnej. Publikacja.
 51. LV. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 16-18 maja 2013r.
 52. Konferencja naukowa pt. „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”, Komisja Ustawodawcza, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, Senat RP, Warszawa 15 października 2013 r., wygłoszony referat: „O upodmiotowieniu Senatu RP”. Publikacja, udział w dyskusji.
 53. Konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej na tle standardów międzynarodowych”. Komisja Ustawodawcza Senatu RP oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, Senat RP, Warszawa 16 grudnia 2013r., wygłoszony referat: „Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w Kazachstanie”. Publikacja.
 54. Konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”, Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa WSH „Prawo w praktyce”, Sosnowiec 25 kwietnia 2014 r., moderacja obrad plenarnych pt.”Prawa człowieka – koncepcje i znaczenie”.
 55. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – instytucje, standardy, efektywność”, Instytut Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 4 czerwca 2014r., wygłoszony referat: Komisarz Praw Człowieka Rady Europy jako niesądowa instytucja ochrony i promocji praw człowieka”. Publikacja.
 56. LVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. „25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 29-31 maja 2014 r., wygłoszony referat: Transformacja ustrojowa poradzieckich państw Azji Środkowej”, udział w dyskusji, publikacja.
 57. Forum Polska – Wschód. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 5 czerwca 2014 r.
 58. Seminarium pt. „Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych”.Komisja Ustawodawcza Senatu RP, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP we współpracy z Ambasadą Kazachstanu, Senat RP, Warszawa 9 lipca 2014 r., wygłoszony referat: Samorząd terytorialny i administracja rządowa w Republice Kazachstanu w obliczu reformy. Aspekt konstytucyjny”.
 59. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja prawnicza we współczesnej Europie”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 30.09.2014 – 02.10.2014r., przewodnictwo sesji, członek komitetu naukowego.
 60. Konferencja naukowa pt. „Stan nadzwyczajny jako zagadnienie polityczno-prawne”, Uniwerystet Zielonogórski, Zielona Góra, 16-17.10.2014, członek komitetu naukowego.
 61. Олимпиада по Инвестированию. Национальный Университет Государственной Налоговой Службы Украины. Национальная Фискальная Служба Украины, Ирпин, 25-27.03.2015, представленное выступление: Юридическое образование как вид инвестирования в самого себя.
 62. VII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 65.rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy podpisania Dokumentu Komisji Wspólnot „W strone nowej strategii wobec Azji” pt. „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”. Honorowy patronat: Przewodniczący Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych J.E. Joachim Rucker, 13-15 kwietnia 2015r., Sejm RP, Warszawa, referat wygłoszony na sesji plenarnej: "Założenia islamskiej koncepcji praw jednostki", przewodnictwo sesji plenarnej pt. „Efektywność ochrony praw człowieka w kontekście porównawczym”.
 63. II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toryniu, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej, Centrum Badań Wschodnich, Toruń, 20-22 maja 2015r. Wygłoszony referat: "System konstytucyjny Republiki Kazachstanu - bilans i perspektywa".
 64. Konferencja naukowa pt. "Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej", Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Europeistyki Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Badań Inicjatyw Samorządowych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Kielce, 27 maja 2015r., członek Rady Naukowej.
 65. Konferencja naukowa pt. "Czy warto zmieniać Konstytucję? Pytanie o pozycję ustrojową Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" z udziałem prof. Bogusława Banaszaka, prof. Andrzeja Bisztygi, prof. Marka Chmaja, prof. Bogusława Szmulika, dr Witolda Pahla oraz senatora RP dr Piotra Zientarskiego. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Koszalin, 13 czerwca 2015r., Wystąpienie nt. "Znaczenie Senatu RP i potencjalne kierunki jego reformy".
 66. Seminarium naukowe "550 lat państwowości Kazachstanu" z udziałem Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowo-Eksperckiej Zgromadzenia Narodu Kazachstanu, Dyrektora Instytutu Historii Państwa przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki RK prof. dr Burkitbaya Ayagana, Senat RP, Warszawa, 16 czerwca 2015r., Wystąpienie nt. "Współpraca między Polską a Kazachstanem w obszarze nauk prawnych". 
 67. LVII Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego: "Aktualne problemy prawa wyborczego", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 17-19 września 2015r. Wygłoszony na sesji plenarnej referat: "Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego", publikacja udział w panelach dyskusyjnych. Współprzewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu.
 68. International Conference "Law and its challenges in socio-economic and administrative field", Juridical and Administrative Sciences Department,  Law and Social Sciences Faculty,  "1 Decembre 1918" University of Alba Iulia, Romania, October 29th - November 1st 2015, wygłoszony referat: Regulation of social rights in the Constitution of the Republic of Poland, udział w dyskusji, publikacja.
 69. Konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich - 25 lat doświadczeń, nowe wyzwania", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego, Borsuki, 5 - 7 listopada 2015 roku. Wygłoszony referat: Rodzinne gospodarstwo rolne jako kategoria konstytucyjna, udział w dyskusji, przewodnictwo sesji plenarnej. 
 70. Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne. Konferencja naukowa, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Komisja Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8 grudnia 2015 roku, Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM; Referat: Konstytucyjne prawa socjalne i ich realizacja w praktyce (współautor: B.Przywora), publikacja.
 71. Legal status of refugees in Europe and Turkey: Recent Issues. Wykład gościnny Prof. Murata Tumaya z Medeniyet Istanbul University (Turkey), Katedra Prawa i Administracji,  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 16 kwietnia 2016 roku. Udział: organizacja, introduction, udział w dyskusji.
 72. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne. VIII.Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Miedzynarodowych Paktów Praw człowieka oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów, Sejm RP, Warszawa, 18 - 19 kwietnia 2016 roku. Referat na sesji plenarnej: Charakterystyka afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka. Geneza, instytucje, specyfika, przewodnictwo sesji plenarnej pt. Praktyka ochrony praw człowieka w Afryce i instrumenty wsparcia międzynarodowego.
 73. Konferencja naukowa pt. "Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - problemy istrojowe". Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesor Haliny Zięby - Załuckiej, Katedra Instytucji Prawnych i Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 13 - 14 maja 2016 roku. Wygłoszony referat: Idea wolności i niezależności a przyczyny i kierunki zmian Konstytucji RP, przewodnictwo sesji, udział w dyskusji.
 74. 14. Festiwal Filmowy Watch Docs Zielona Góra 2016. Wygłoszony wykład wprowadzający pt. Porównanie europejskiej i islamskiej koncepcji praw człowieka, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 23 maja 2016 roku.
 75. Droga Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Wykład gościnny dr Piotra Uhmy z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Karkowie, Katedra Prawa i Administracji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w  Katowicach, Katowice, 11 czerwca 2016 roku. Udział: organizacja, wprowadzenie, udział w dyskusji.
 76. Uroczysta konferencja naukowa: "Ewolucja nauki i nauczania prawa. 50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Katowice, 14 czerwca 2016 roku.
 77. Debata nt. "Problemy rozwoju i nauki szkolnictwa wyższego na tle aktualnej sytuacji społeczno - politycznej i gospodarczej w kraju", Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 20 września 2016 roku. Udział w dyskusji.
 78. Seminarium pt. "Islam europejski ziem polskich", Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 6 grudnia 2016 roku. Wygłoszony referat: "Status prawny mniejszości etnicznej Tatarów Polskich na tle historycznym". Udział w dyskusji.
 79. IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny - specyfika regionalna - uwarunkowania realizacyjne', Z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 24-25 kwietnia 2017 roku. Wygłoszony referat: "System ochrony praw człowieka w Australii". Przewodnictwo sesji plenarnej pt. "Tendencje w zakresie zwiększenia efektywności ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii", udział w zespołe dyskusyjnym pt."Praktyka ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii".
 80. 59.Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego; Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne; Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 12-14 czerwca 2017r. Referat pt. "Standardy demokratyczne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie a Konstytucja RP - doświadczenia praktyki ustrojowej" - referat wygłoszony w ramach sesji plenarnej: Międzynarodowe standardy demokratyczne a Konstytucja RP - doświadczenia praktyki ustrojowej, udział w dyskusji. 
 81. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Problem państw nieuznawanych we współczesnym swiecie", Katedra Ustrojów Państw Europejskich,  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet rzeszowski, Rzeszów, 15 września 2017r., Członek Komitetu Naukowego Konferencji.
 82. Konferencja Naukowa pt. "Normy prawne - normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-17 września 2017r., Członek Rady Naukowej Konferencji.
 83. Konferencja Naukowa z okazji XX rocznicy wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pt. "Konstytucja RP z 1997 r. - założenia teoretyczne a praktyka, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolska Izba Adwokacka, Izba Notarialna w Poznaniu, Patronat Honorowy: Rektor UAM, Przewodniczący Komisji Weneckiej, Prezydent Miasta Poznania, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Poznań, 11 października 2017 r., Wygłoszony referat:  Zagadnienie stabilności konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wobec propozycji zmiany Konstytucji RP", w ramach sesji "Demokratyczne państwo prawne", udział w dyskusji. 
 84. Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Wkład naukowców w polską myśl konstytucyjną, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Winnicki Instytut Kooperatywy w Winnicy, Ukraina, Kielce, 21 października 2017 r., Członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji. 
 85. Posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy z Azją Środkową, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 6 marca 2018 r., Prezentacja książki autorstwa: Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski: Kazachstan - Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, udział w dyskusji. 
 86. III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pt. "Człowiek wobec problemów współczesnego świata", Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa ium. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 15 marca 2018 r., wystąpienie nt. "Znaczenie studenckiego ruchu naukowego w procesie kształcenia".
 87. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania", Sejm Reczypospolitej Polskiej, Warszawa 23-24 kwietnia 2018 r., Członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji, Przewodniczenie Drugiej sesji plenarnej "Uniwersalny i regionalne systemy ochrony praw czlowieka", referat pt. "Ochrona praw człowieka jako przedmiot działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie" wygłoszony podczas Trzeciej sesji plenarnej, udział w dyskusji podczas panelu Nr 6 "Ochrona praw człowieka w systemie OBWE".
 88. Konferencja naukowa pt. "Pociąg do sprawiedliwości - Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA", 22 maja 2018r., Zielona Góra, Wygłoszony referat: "Niezależność władzy sądowniczej a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawneggo".
 89. Wykład Profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego - obrońcy Tomasz Komendy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, 23 maja 2018r., Zielona Góra.
 90. Konferencja naukowa "Działalność kosmiczna - prawo i administracja", Komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej Senatu RP we współpracy z Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa, 28 maja 2018r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 91. 60.Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego "Skutki prawne naruszeń konstytucji", Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Wrocławski, 11 - 13 czerwca 2018, Kliczków. Przewodnictwo Konferencji Ogólnopolskiej "Aktualne problemy konstytucyjności prawa w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego".
 92. Międzynarodowa konferencja naukowa "Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego", VII Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", 22-23 września 2018r., Warszawa, Udział: Członek Rady Naukowej Konferencji.
 93. Ogólnopolska konferencja naukowa "Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego", Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katedra Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, 19-20 października 2018r., Zielona Góra. Udział: Inicjacja konferencji, Współprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym Konferencji, Wystąpienie "Znaczenie konstytucyjnej regulacji podstaw samorządu terytorialnego", Przewodnictwo Pierwszej sesji plenarnej pt. "Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego", publikacja.
 94. Wykład pt. "Istota konstytucji" wygłoszony dla uczniów klasy patronackiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w VII LIceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze, 25 października 2018r.
 95. Konferencja naukowa pt. "Systemy walki i taktyki interwencji w wykonywaniu zadań wojskowych i policyjnych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 26 października 2018 r., Wrocław. Udział: współorganizacja konferencji, moderator pierwszej sesji plenarnej, członek Komitetu Naukowego Konferencji. 
 96. Konferencja naukowa "100 lat niepodległości Polski w ujęciu historyczno - prawnym", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, 22 listopada 2018 r., Udział: Wygłoszony referat: "Konstytucje odrodzonej Rzeczypospolitej".
 97. Konferencja Naukowa "100-lecie odrodzenia państwa i prawodawstwa polskiego", Polska Akademia Nauk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 29 listopada 2018r., Pałac Staszica, Warszawa.
 98. Ogólnopolska konferencja międzynarodowa "Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka". Konferencja zorganozowana z okazji 100-lecia pierwszych wyborów parlamentarnych w Polsce. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 26-27 lutego 2019r., Przewodniczący Sesji plenarnej pt. "Wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego w 1919r.".
 99. XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej" z okazji 70. rocznicy powstania Rady Europy, 10-lecia wejścia w życie Traktatu z Lizbony i 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, Warszawa, Sejm RP, 15-16 kwietnia 2019r.   Udział: Przewodniczący Pierwszej Sesji Plenarnej pt. "Oblicza kryzysu demokracji liberalnej we współczesnym świecie", Referat wygłoszony na Drugiej Sesji Plenarnej pt. "Kryzys demokracji liberalnej a pojęcie demokratycznego państwa prawnego".
 100. Konferencja naukowa "Nauka i nauczanie prawa w świetle Ustawy 2.0. Pierwsze doświadczenia i perspektywy", Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni Publicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, 5-6 września 2019r, Zielona Góra. Udział: Członek Komitetu Naukowego.
 101. I International Expert Forum "Ukraine - Europe: Between Political Declarations and Experts Assessments", Coordination Center of International Dialogue Ukraine - EU, Faculty of Intertnational Relations, The Ivan Franko National University of Lviv, Lwów, 13 września 2019r.
 102. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawo i populizm", VIII Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "FONTES", Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 14-15 września 2019r. Udział: Członkostwo w Radzie Naukowej konferencji.
 103. Konferencja Naukowa On-line "Prawo w dobie epidemii COVID-19", Koło Naukowe Prawa i Administracji "Iustitia", Katedra Prawa i Administracji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 7 kwietnia 2020r, Udział w dyskusji.
 104. Seminarium naukowe  inauguracyjne On-line "Demos, Nomos, Epieikeia. Czego we współczesnych sporach konstytucyjnych możemy się nauczyć od starożytnych Greków? - wykład prof. Jerzego Zajadły, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4 czerwca 2020r. Udział w dyskusji (on-line).
 105. Międzynarodowa konferencja naukowa On-line "Prawa człowieka w dobie kryzysu: państwo - społeczeństwo - technologia - bezpieczeństwo", Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, 22 czerwca 2020r,  członek Komitetu Naukowego, (on-line).
 106. Zebranie Kierowników Katedr Prawa Konstytucyjnego On-line, 25 czerwca 2020r., udział w dyskusji (on-line).
 107. Seminarium naukowe on-line - Sądy polskie: Neutralizacja, Absorpcja, Sanacja - wykład prof. Leszka Garlickiego, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2 lipca 2020r.
 108. IV Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions  International Conference "The XXI Century Constitution - the Rule of Law, the Value of Person and the Effectivness of the State", Nur-Sultan, 27 sierpnia 2020. Referat: The Notion of the Guiding Priniple of the Constitution. Polish Outlook.
 109. International scientific - practical conference dedicated to the 25th Anniversary of the Constitution of the Republic of Kazakhstan "Constitutional Values As Legal Base of the Consolidated  Society in Time  of the Global Challenges, Almaty, 28 sierpnia 2020. Referat: Rodzime tradycje prawne jako wartość konstytucyjna (w języku rosyjskim).
 110. LXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. "Zagadnienia praw podstawowych", Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn, 5-6 listopada 2020r., Udział w dyskusji.
 111. Webinarium Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Miedzynarodowego Publicznego, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski. 8 grudnia 2020 r., Wykład pt. "Konstytucyjny zakaz dyskryminacji", udział w dyskusji. (on-line).
 112. Międzynarodowa konferencja naukowa "Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie administracji publicznej. Doświadczenia i kierunki zmian, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, 9 grudnia 2020 r., Przewodnictwo Panelu nr 2 pt. "Czy nieodpłatna pomoc prawna powinna być zadaniem zleconym samorządu terytorialnego?", udział w dyskusji.
 113. Konferencja naukowa "Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji", Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 17 grudnia 2020 r.. Udział: Słowo wprowadzające.
 114. Konferencja naukowa nt. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921r. Rozważania w setną rocznice uchwalenia Konstytucji",  Wydział Prawa i Administarcji, Uniwersytet Łódzki, 22 marca 2021r..
 115. Konferencja naukowa nt. "Kazachstan - 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości", Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie "Mój Kazachstan", Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Ambasada Republiki Kazachstanu, 25 marca 2021r., Referat: Zniesienie kary śmierci w Republice Kazachstanu.
 116. Konferencja naukowa z okazji 30-lecia pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu III Rzeczypospolitej pt. "Wybory i prawo wyborcze. Dylematy, wyzwania, zagrożenia", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,  15-16 kwietnia 2021r. Przewodnictwo I Sesji Plenarnej pt. "Zagadnienia ogólne prawa wyborczego, udział w dyskusji.
 117. Międzynarodowa, naukowo - praktyczna  konferencja nt. "Aktualne zagadnienia rozwoju współczesnego prawa: ukraińskie realia a doświadczenia zagraniczne, 14 maja 2021r., Równe, Ukraina, członkostwo w Komitecie Naukowym konferencji, (on-line).
 118. XIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka nt. "Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych"" z okazji 55. rocznicy Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i 30. rocznicy członkostwa Polski w Radzie Europy, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich, 26-27 kwietnia 2021r., Przewodnictwo I Sesji Plenarnej pt. "Ogólna charakterystyka wyzwań pandemicznych i ich znaczenie dla ochrony praw człowieka", członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, (on-line).
 119. Ogólnopolska konferencja naukowa "Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce. Konferencja poświęcona pamięci Doktora Macieja Kłodawskiego", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Legislacji, Szczecin, 14 maja 2021r. Udział: Moderator Panelu nr 1.
 120. Międzynarodowa konferencja naukowa "Aktualne zagadnienia współczesnego prawa: ukraińskie realia a zagraniczne doświadczenie", Ministerstwo Nauki i Oswiaty Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodenj i Zasobów Naturalnych, Równe, Ukraina, 14 maja 2021r., Udział: Członkostwo w Komitecie Organizacyjnym Konferencji.
 121. International Conference "Child in Migration. Status and Identity", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk Prawnych  Ekonomicznych, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Okręgowa Rada Adwokacja w Zielonej Górze, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Zielona Góra, 19-21 maja 2021 r. Udział: wystąpienie nt. Legal status of the Child, członkostwo w Komitecie Naukowym, Otwarcie konferencji, Wystąpienie wprowadzające.
 122. Międzynarodowa konferencja naukowa "Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 21 maja 2021 r. Udział: Wystąpienie nt. COVID-19 a standardy ochrony praw człowieka, otwarcie konferencji. 
 123. LXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. Ustrojowe dziedzictwo Konstytucji marcowej (?), Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 25-27 maja 2021r. Wygłoszony referat: Wolności i prawa jednostki w 100-letniej perspektywie polskiego konstytucjonalizmu. Udział w dyskusji.
 124. Międzynarodowa konferencja naukowa "Rok pandemii - wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy" Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach / Katowice Business University, Katowice, 31 maja 2021r., członkostwo w Komitecie Organizacyjnym Konferencji, Wprowadzenie do konferencji, udział w dyskusji.
 125. Miżnarodna naukowo-prakticzna konferencija "Konstitucija Ukraini: cinnisnij wimir 25-ricznowo doswidu derżawotworennija ta prawotworennija", Kijiwskij Nacjonalnyj Uniwiersitiet imieni Tarasa Szewczenka, Kafiedra Konstitucionnogo Prawa Institutu Prawa, Associacija Ukrainskich Prawnikiw, 23 czerwca 2021, Udział: wystąpienie nt. COVID-19 a instytucja stanu nadzwyczajnego, członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 126. 3rd International Conference "Constitutional Reform in Ukraine: Experience of Central and Eastern European Countries", National University Lviv Polytechnic, Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education, Theory and Philosophy of Law, Constitutional and International Law Departmnet, June 24th, 2021, Udział: Członek Rady Programowej Konferencji, udział w panelu nr 3 "Experience of Central and Eastern European Countries in Constitutional Reforming", wygłoszony referat pt. Pojęcie państwa prawnego a kryzys demokracji liberalnej.
 127. Debata interdyscyplinarna Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja", Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Zamek Broniszów, Broniszów, 17 lipca 2021 r. Wystąpienie: Analiza i ocena Konstytucji 3 maja w perspektywie polskiego konstytucjonalizmu. Udział w dyskusji.
 128. Międzynarodowa konferencja naukowa "Ewolucja funkcji parlamentu - tradycja i współczesność", Konferencja organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kierownik Centrum Badań nad Parlamentaryzmem, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 23 listopada 2021 roku, Udział: Przewodnictwo Sesji nt. "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Senatu RP, Członek Komoitetu Naukowego, wystąpienie nt. kadencji izby drugiej, udział w dyskusji.
 129. Ogólnopolska konferencja naukowa "Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - teraźniejszość i przyszłość", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Izba Adwokacka w Zielonej Górze, Zielona Góra, 21 kwietnia 2022r., Udział: Otwarcie konferencji.
 130. XIV. International Human Rights Science Conference "Compatability of National and International Mechanisms of Human Rights Protection in the Age of New Civilization Challenges" on the occassion of the 25th Anniversary of the Adoption of the Constitution of the Republic of Poland and the 30th Anniversary of the Signing of the Treaty on European Union, Jan Kochanowski University, Kielce, April 25 - 26, 2022. Udział:Przewodnictwo Pierwszej Sesji Plenarnej pt. "The Importance of New Civilization Challenges for the Improvement of Human Rights Protection Mechanisms", Member of the Scientific Board Conference,  participation in discussion.
 131. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "30 lat stosunków dyplomatycznych miedzy Kazachstanem i Polską. Nowy Kazachstan Powstanie II Republiki", Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej we wspłpracy ze Stowarzyszeniem Polska - Wschód i stowarzyszeniem "Mój Kazachstan", Warszawa, 27 maja 2022r.. Udział: członek Komietu Naukowego, referat: Ocena prezydenckiego programu reform ustrojowych w Republice Kazachstanu. 
 132. LXIV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego "Bezpośrednie stosowanie norm Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r." Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 25 - 26 maja 2022 r.
 133. Miżnarodna konferencia "Aktualni probliemi rozwitku suczasdnowo prawa: ukrainski realii ta zarubiżnyj doswid", Miniterstwo Oświaty i nauki Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Gosdpodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Humanistyczno - Przyrodniczy Uniwersytet w Sandomierzu, Central University of South Carolina, Campbell University, Równe, 20 czerwca 2022r. Udział: Członek Rady Naukowej konferencji.
 134. Konferencja naukowa "Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalnosci hotelarskiej w dobie zmian", Akademia Górnosląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Patronat: Minister Sportu i Turystyki, Katowice, 3 czerwca 2022 r., Udział: członek Komitetu Naukowego, Wystąpienie wprowadzające nt. Hotelarstwo jako obszar styku obowiązywania norm prawa publicznego i prywatnego. 
 135. International Scientific Conference "Migration Policy of Central and Eastern European and Central Asian States. Policy - Law - Security - Economy", Institute of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Sciences,  Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, June 7th, 2022, Siedlce. Udział: Członek Komitetu Naukowego Konferencji, przewodnictwo Pierwszej Sesji Plenarnej nt. Migracji, udział w dyskusji.
 136. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym", połączona z Jubileuszem 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Wydział Prawa i Ekonimii, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, 30 września 2022 r., Częstochowa. Udział: Wystąpienie jubileuszowe. 
 137. Konferencja Naukowa "Prawo w obliczu wyzwań współczesności", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, 14-15 października 2022 r. Udział: Przewodniczacy Komitetu Naukowego Konferencji, Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Otwarcie konferencji, Przewodnictwo Pierwszej Sesji Plenarnej nt. "Odpowiedzialność władzy publicznej", udział w dyskusji.
 138. International Scientific Practical Conference "Constitution of a new Kazakhstan: political and legal, economic and socio-cultural foundations", dedicated to the 80th anniversary of the Honored worker of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Law, Professor Zhalairi Omirali Shakarapuly, The Eurasian Academy of Law named after D.A.Kunayv, Almaty, October 21st-23rd, 2022. Udział: członek Komitetu Naukowego, wystąpienie "Wpływ międzynarodowej współpracy naukowej na proces kształcenia prawników w Kazachstanie".
 139. Konferencja naukowa "Energetyka i cyberbezpieczeństwo wobec uwarunkowań XXI wieku", Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice, 14-15 listopada 2022 r. Udział: wygłoszony referat nt. Konstytucjonalizacja pojęcia bezpieczeństwa publicznego, udział w dyskusji.
 140. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Konstytucja w demokratycznym państwie prawnym", połączona z obchodami jubileuszowymi Profesor Hanny Suchockiej, Audytorium Minus, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 20 stycznia 2023 roku. Udział: publikacja.
 141. Seminarium naukowe nt. "Jak rozwiązać problem orzeczeń wydanych przez TK w składzie niewłaściwie obsadzonym?", Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 21 luty2023r.
 142. Polsko - Ukraińskie Seminarium Naukowe pt. "Konsekwencje wojny w Ukrainie dla konstytucjonalizmu europejskioego", Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska szkoła Wyższa, Centrum im. Razumkowa, Rzeszów-Kijów, 06 marca 2023r., Wystąpienie nt. "Moment konstytucyjny i charakter zmian w Konstytucji Ukrainy po zakończeniu wojny".
 143. Seminarium naukowe nt. "Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczący orzeczeń TK wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz ich potencjalnych skutków prawnych", Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kraków, 8 marca 2023 r.
 144. Konferencja Naukowa "Kazachstański, Konstytucyjny Okrągły Stół", Ambasada Republiki Kazachstanu, Warszawa, 19 marca 2023 r., Udział: wygłoszony referat: Zmiany Konstytucji i prawa wyborczego Republiki Kazachtanu w latach 2022 - 2023, udział w dyskusji. 
 145. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka pt. "Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka" z okazji 70. rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / XV. International Human Rights Conference  "Criteria for assesing the effectivness of national and international systems of human rights protection" on the occasion of the 70th anniversary of the entry into force of the European Convention on Human Rights; Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 24-25 kwietnia 2023 r. Udział: Przewodnictwo Pierwszej Sesji Plenarnej pt. "Tendencje rozwojowe systemów ochrony praw człowieka wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych i kryteria oceny ich efektywności \ Chair of First Plenary Session Development trends of human rights protection systems in the face of new civilization challenges and criteria for assesing their effectivness", udział w dyskusji.
 146. International Conference "European Dimension of the Constitution", Instytut Nauk Prawnych / Institute of Law Sciences; Uniwersytet Zielonogórski / University of Zielona Gora, Zielona Góra, 19 maja 2023 r., udział: wygłoszony referat: European Dimension of the Constitution of Republic of Poland, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Członek Komitetu Organizacyjnego, publikacja.
 147. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Nowoczesne technologie przyszłością administracji publicznej", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 1 - 2 czerca 2023 r., Udział: wystąpienie powitalne, przewodnictwo Sesji Plenarnej pt. "Nowoczesne technologie - kwestie teoretyczne, praktyczne i technicze", członek Komitetu Naukowego Konferencji, członek komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 148. Konferencja naukowa pt. "Dialog społeczny w sferze publicznej", Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 13  czrwca 2023r. Udział: wystąpienie powitalne pt. "Dialog społeczny jako kategoria konstytucyjna".
 149. 65. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Krynica - Zdrój, 14 - 16 września 2023 r. Udział: udział w dyskusji, przewodniczenie Walnemu Zebraniu Sprawozdawczemu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, udział w zebraniu Kierowników Katedr Prawa Konstytucyjnego.
 150. Konferencja Naukowa - Okrągły Stół pt. "Nowa strategia gospodarcza Kazachstanu", Ambasada Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Stowarzyszenie "Mój Kazachstan", Polsko - Kazachstańska Izba Handlowo - Przemysłowa, Izba Przemysłowo - Handlowa Polska - Azja, Warszawa, 22 września 2023r. Udział: Wygłoszony referat pt "Instytucja referendum ogólnokrajowego w Republice Kazachstanu i w Rzeczypospolitej Polskiej", udział w dyskusji.
 151. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO", Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Prawa, Polsko - Ukraiński Klub Konstytucjonalistów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Program Doskonała Nauka, Rzeszów, 7-8 listopada 2023r., Udział: wygłoszony referat: Suwerenność a czlonkostwo Ukrainy w NATO i UE.
 152. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka pt. "75 lat oddziaływania Rady Europy na na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka" / XVI International Human Rights Conference "75 years of influence of the Council of Europe on shaping the European legal space in the areas of democracy, rule of law and protection of human rights"; Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 14-16 kwietnia 2024 r. Udział: Przewodnictwo Pierwszej Sesji Plenarnej "Ewolucja Rady Europy w systemie europejskich organizacji międzynarodowych" / "The evolution of the role of the Council of Europe in the system of European international organizations", udział w dyskusji.
 153. XI Międzynarodowa InterdyscyplinarnaKonferencja Naukowa pt. "Miejsce Litwy i Polski w procesach i integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej- postępy, wyzwania, perspektywy" / "Lietuvos ir Lenkijos vieta regionines ir euroatlantines integracijos (dezintegracijos) procesuose - pazanga, issukiai, perspektyvos"; Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Wilno, 23 - 25 maja 2024 r. Udział: wygłoszony  w ramach Pierwszej Sesji Plenarnej "Polityczne i prawne wymiary integracji. Mniejszości narodowe", wygłoszony referat: "Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie prawnym Rady Europy", prezentacja ustaleń Prawniczej  Sesji Plenarnej na posiedzeniu podsumowującym, udział w dyskusji.

 

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga